کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7841339 استعلام قیمت بیستوریسایزهای23-22-15-11 استان همدان 1403/01/28 1403/01/30
7835974 استعلام قیمت اریگاتور استان همدان 1403/01/27 1403/01/28
7835914 استعلام قیمت دستکش جراحی سایزهای7-7/5-8 استان همدان 1403/01/27 1403/01/28
7824716 استعلام قیمت لوازم مصرفی آزمایشگاه استان همدان 1403/01/21 1403/01/26
7822780 استعلام قیمت لوله تراشه استان همدان 1403/01/21 1403/01/26
7822529 استعلام قیمت سوند فولی -سوند نلاتون-سوند معده استان همدان 1403/01/21 1403/01/26
7820161 استعلام قیمت باند کشی10و15 سانت استان همدان 1403/01/20 1403/01/25
7817520 استعلام قیمت باند قهوه ای 15 سانت استان همدان 1403/01/20 1403/01/21
7815080 استعلام قیمت ست سرم استان همدان 1403/01/19 1403/01/21
7814733 استعلام قیمت آنژیوکت استان همدان 1403/01/19 1403/01/21
7814376 استعلام قیمت اتل گچی استان همدان 1403/01/19 1403/01/21
7814017 استعلام قیمت آبسلانگ استان همدان 1403/01/19 1403/01/21
7813405 استعلام قیمت کیسه زباله 100*90سانی متر باشد کیسه زباله مشکی 2000کیلو استان همدان 1403/01/19 1403/01/25
7813374 استعلام قیمت لوازم مصرفی آزمایشگاه استان همدان 1403/01/19 1403/01/21
7810578 استعلام قیمت میکروست استان همدان 1403/01/18 1403/01/20
7808914 استعلام قیمت برگه شرح حال ودستورات پزشک (برگه تریاژ) 80گرمی استان همدان 1403/01/17 1403/01/19
7808421 استعلام قیمت قلم کوتر استان همدان 1403/01/16 1403/01/19
7805056 استعلام قیمت لوازم مصرفی آزمایشگاه استان همدان 1403/01/15 1403/01/18
7793600 استعلام قیمت آنژیوکت بنفش استان همدان 1403/01/05 1403/01/07
7793571 استعلام قیمت آنژیوکت زرد استان همدان 1403/01/05 1403/01/07
صفحه 1 از 65