کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7729660 استعلام قیمت سوند معده استان اصفهان 1402/12/09 1402/12/13
7728623 استعلام قیمت ست و میکروست تزریق سرم استان اصفهان 1402/12/09 1402/12/12
7728197 استعلام قیمت ست سرم35000 استان اصفهان 1402/12/09 1402/12/12
7727502 استعلام قیمت سرنگ 50 دهزار عدد استان اصفهان 1402/12/08 1402/12/12
7726471 استعلام قیمت سرنگ انسولین استان اصفهان 1402/12/08 1402/12/12
7726031 استعلام قیمت آموزشی سرنگ 10دویست هزار عدد استان اصفهان 1402/12/08 1402/12/12
7725791 استعلام قیمت آموزشی ست سرم 35000 استان اصفهان 1402/12/08 1402/12/12
7703382 استعلام قیمت گچ و باند استان اصفهان 1402/12/04 1402/12/07
7703342 استعلام قیمت فارابی گچ استان اصفهان 1402/12/04 1402/12/08
7703335 استعلام قیمت ممنتظری نجف آباد ماسک بیهوشی استان اصفهان 1402/12/04 1402/12/08
7703319 استعلام قیمت گاز استریل استان اصفهان 1402/12/04 1402/12/08
7703314 استعلام قیمت لوله تراشه استان اصفهان 1402/12/04 1402/12/08
7703294 استعلام قیمت لباس بیمارستانی استان اصفهان 1402/12/04 1402/12/08
7703287 استعلام قیمت دستگاه لوله مغزی سیار استان اصفهان 1402/12/04 1402/12/08
7703280 استعلام قیمت کیت ساکشن ایروی استان اصفهان 1402/12/04 1402/12/08
7703278 استعلام قیمت لوله تراکستومی استان اصفهان 1402/12/04 1402/12/08
7703273 استعلام قیمت مداد کوتر جراحی باتری خور استان اصفهان 1402/12/04 1402/12/08
7703255 استعلام قیمت منتظری نجف آباد ماسک بیهوشی استان اصفهان 1402/12/04 1402/12/08
7703253 استعلام قیمت سوند فولی استان اصفهان 1402/12/04 1402/12/08
7703154 استعلام قیمت ماسک اکسیژن استان اصفهان 1402/12/04 1402/12/08
صفحه 1 از 129