کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7731846 استعلام قیمت کتتر تشخیصی Ruby Line سایز 6F,100cm,jl 3.5 تعداد 500 کتتر تشخیصی Ruby Line سایز 6F,100cm,AL 1 تعداد 50 و Al2 تعداد 20 عدد استان خراسان رضوی 1402/12/09 1402/12/13
7729163 استعلام قیمت کاتتر فولی استان خراسان رضوی 1402/12/09 1402/12/13
7725562 استعلام قیمت نخ پرولن استان خراسان رضوی 1402/12/08 1402/12/12
7724504 استعلام قیمت لوله برونشیال استان خراسان رضوی 1402/12/08 1402/12/12
7723353 استعلام قیمت کاتتر فولی استان خراسان رضوی 1402/12/08 1402/12/12
7721481 استعلام قیمت سیستم آندوویژن اورولوژی استان خراسان رضوی 1402/12/07 1402/12/10
7710520 استعلام قیمت لوله تراشه استان خراسان رضوی 1402/12/07 1402/12/10
7709353 استعلام قیمت ساپورت کتر مغزی Vavien سایز 5F با طول 115cm تعداد 15 عدد میکرو کاتتر Marks Man تعداد 10 عدد استان خراسان رضوی 1402/12/07 1402/12/10
7709334 استعلام قیمت میکرو کتتر Raber سایز 18 با طول 153cm تعداد 6 عدد میکرو گاید وایر مغزی Avigo سایز 0.014 تعداد 50 عدد استان خراسان رضوی 1402/12/07 1402/12/10
7707750 استعلام قیمت بالون APT استان خراسان رضوی 1402/12/06 1402/12/09
7707748 استعلام قیمت گاید وایر آنژیو پلاستی کرونری 0.014 مارک BMW تعداد 200 عدد گاید وایر آنژیو پلاستی کرونری مارک pilot 50 تعداد 100 عدد استان خراسان رضوی 1402/12/06 1402/12/09
7707745 استعلام قیمت گاید وایر آنژیو پلاستی کرونری Whisper MS تعداد 50 عدد گاید وایر آنژیو پلاستی کرونری Whisper Es تعداد 50 عدد استان خراسان رضوی 1402/12/06 1402/12/09
7707743 استعلام قیمت گاید وایر آنژیو پلاستی کرونری 0.014 مارک Turn Trac تعداد 200 عدد استان خراسان رضوی 1402/12/06 1402/12/09
7705949 استعلام قیمت کتتر APT-3.50JL تعداد 200 عدد کتتر تایگر APT-6F تعداد 50 عدد کتتر تایگر APT-6F تعداد 50 عدد استان خراسان رضوی 1402/12/05 1402/12/09
7705715 استعلام قیمت گاید وایر هیدروفلیک APT-180A تعداد 100 عدد گاید وایر هیدروفلیک APT-150A تعداد 50 عدد استان خراسان رضوی 1402/12/05 1402/12/09
7705210 استعلام قیمت سرنگ 50 سی سی استان خراسان رضوی 1402/12/05 1402/12/09
7705203 استعلام قیمت سرنگ گاواژ استان خراسان رضوی 1402/12/05 1402/12/09
7705197 استعلام قیمت سرنگ 5 استان خراسان رضوی 1402/12/05 1402/12/09
7704885 استعلام قیمت نخ جراحی استان خراسان رضوی 1402/12/05 1402/12/09
7696763 استعلام قیمت کاتترمونت استان خراسان رضوی 1402/12/02 1402/12/07
صفحه 1 از 157