کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7733614 استعلام قیمت تعیین حجم سیالات موجود در سنگ مخزن دالان و کنگان با استفاده از دادههای نمودار تشدید مغناطیس هسته ای و تخمین آنها در سایر نقاط مخزنی با به کارگیری روشهای یادگیری ماشین استان تهران 1402/12/10 رجوع به آگهی
7733609 استعلام قیمت تعیین سن لایه ماسه سنگی دالان پایینی به روش پالینولوژی در میدان گازی استان تهران 1402/12/10 رجوع به آگهی
7733607 استعلام قیمت نظارت بر شعله Flare در شب با استفاده از اندازه گیری به وسیله ) ATSR (Analog Track Scanning Radiometer و SAR (Synthetic Aperture Radar وتحلیل طیفهای نوری آن و بدست آوردن عملکرد استان تهران 1402/12/10 رجوع به آگهی
7733568 استعلام قیمت تعیین گروه های سنگی پتروفیزیکی و محاسبه مقادیر اشباع آب از سه روش مختلف با استفاده از داده های لاگ های معمول پتروفیزیکی و مغزه در گروه های سنگی مختلف و مقایسه نتایج در سه چاه استان تهران 1402/12/10 رجوع به آگهی
7733565 استعلام قیمت تخمین اشباع آب با استفاده از نمودارهای صوتی پیشرفته در گونههای سنگی موجود در مخازن دالان و کنگان و مقایسه آن با نتایج داده های مغزه و نمودارهای معمول پتروفیزیکی استان تهران 1402/12/10 رجوع به آگهی
7733561 استعلام قیمت تشخیص پدیده انسداد میعانی و عوامل موثر بر آن بر شدت این پدیده در مخازن گاز میعانی با استفاده از آنالیز داده های میدانی و شبیه سازی تاکید بر تجارب موجود در دنیا استان تهران 1402/12/10 رجوع به آگهی
7732725 استعلام قیمت CONVERTER استان تهران 1402/12/09 1402/12/12
7732615 استعلام قیمت قطعات پنوماتیک فیلتر رگولاتور استان بوشهر 1402/12/09 1402/12/14
7732436 استعلام قیمت روغن استان بوشهر 1402/12/09 1402/12/14
7731258 استعلام قیمت کلید قطع جریان خلاء AREVA VACUUM CIRCUIT BREAKER استان بوشهر 1402/12/09 1402/12/15
7731246 استعلام قیمت چراغ خیابانی cob استان بوشهر 1402/12/09 1402/12/14
7730690 استعلام قیمت PLATE استان بوشهر 1402/12/09 1402/12/12
7730622 استعلام قیمت GASKETS, JOINTING SHEET, GRAPHITE, SHOP FABRICATED استان بوشهر 1402/12/09 1402/12/14
7730127 استعلام قیمت درب اتوماتیک شیشه ای استان بوشهر 1402/12/09 1402/12/14
7727922 استعلام قیمت آی سی رگولاتور ولتاژ استان بوشهر 1402/12/08 1402/12/14
7727826 استعلام قیمت 3 ردیف NIPOLET/THREADOLET/BLIND FLANGE استان بوشهر 1402/12/08 1402/12/12
7727665 استعلام قیمت کلید سلکتور استان بوشهر 1402/12/08 1402/12/15
7727564 استعلام قیمت P/F KINETROL استان بوشهر 1402/12/08 1402/12/14
7727346 استعلام قیمت P/F SIEMENS PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER استان بوشهر 1402/12/08 1402/12/12
7725436 استعلام قیمت PRESSURE TRANSMITTERS استان بوشهر 1402/12/08 1402/12/14
صفحه 1 از 866