مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید ونصب وتجهیز دوحلقه چاه 1398/11/30 1398/12/07
استعلام بها جهت : احداث یک دهانه پل واقع در منطقه عشایری اغل سلیمانیهای شهرستان شهربابک مطابق اسنا... 1398/11/29 1398/12/03
احداث خط برق یک حلقه چاه واقع در منطقه عشایری 1398/11/29 1398/12/04
ساخت وخرید 110دستگاه پنل خورشیدی مطابق اسناد پیوست 1398/11/28 1398/12/01
خرید و نصب تجهیزات دو حلقه چاه 1398/11/27 1398/12/01
تجهیز دوحلقه چاه در مناطق عشایری چاه 1398/11/23 1398/11/28
بازگشایی اصلاح و مرمت راه در منطقه عشایری به میزان 5کیلومتر با بلدوزر 1398/11/19 1398/11/26
استعلام بها جهت : ساخت 40دستگاه پنل خورشیدی درشهرستان رابر مطابق اسناد پیوست 1398/11/15 1398/11/19
استعلام بها جهت : احداث خط برق یک حلقه چاه در مناطق عشایری چاه زاغ شهرستان بافت مطابق اسناد پیوست 1398/11/13 1398/11/23
استعلام بها جهت : تجهیز یک حلقه چاه در مناطق عشایری دمکو شهرستان بافت مطابق اسناد پیوست 1398/11/13 1398/11/19
صفحه 1 از 34