کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7860607 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای باسکله چشمه سفید استان کرمانشاه 1403/01/30 1403/02/03
7860606 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای سوخور الهی استان کرمانشاه 1403/01/30 1403/02/03
7860605 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای سردار استان کرمانشاه 1403/01/30 1403/02/03
7860604 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای حسن آباد استان کرمانشاه 1403/01/30 1403/02/03
7860603 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای قلاجی استان کرمانشاه 1403/01/30 1403/02/03
7860602 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای آبطاف استان کرمانشاه 1403/01/30 1403/02/03
7860601 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای باباکوسه سفلی استان کرمانشاه 1403/01/30 1403/02/03
7860600 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستایکانی مصطفی بیگ استان کرمانشاه 1403/01/30 1403/02/03
7835228 استعلام قیمت آسفالت معابر روستای کنگ - صحنه استان کرمانشاه 1403/01/26 1403/01/30
7835224 استعلام قیمت آسفالت معابر روستای دولت آباد استان کرمانشاه 1403/01/26 1403/01/30
7835207 استعلام قیمت آسفالت معابر روستای سیاه چقا استان کرمانشاه 1403/01/26 1403/01/30
7835083 استعلام قیمت آسفالت معابر روستای بکترسفلی استان کرمانشاه 1403/01/26 1403/01/30
7824621 استعلام قیمت آسفالت معابر استان کرمانشاه 1403/01/21 1403/01/28
7824595 استعلام قیمت آسفالت معابر روستای محمدی علیا - گیلانغرب - برآورد 11/283/718/368 ریال غیر نقدی - قیر تهاتری - پیمانکاران راه رتبه 5 یا بالاتر ثبت ساجار استان کرمانشاه 1403/01/21 1403/01/28
7824587 استعلام قیمت آسفالت معابر استان کرمانشاه 1403/01/21 1403/01/28
7824570 استعلام قیمت آسفالت معابر استان کرمانشاه 1403/01/21 1403/01/28
7824562 استعلام قیمت آسفالت معابر روستای چشمه نوش استان کرمانشاه 1403/01/21 1403/01/28
7824534 استعلام قیمت آسفالت معابر روستای شاعران استان کرمانشاه 1403/01/21 1403/01/28
7820272 استعلام قیمت آسفالت معابر روستای قره بلاغ شیخمراد استان کرمانشاه 1403/01/20 1403/01/26
7820270 استعلام قیمت آسفالت معابر روستای استان کرمانشاه 1403/01/20 1403/01/26
صفحه 1 از 72