مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
5729933 استعلام اجرای آسفالت معابر روستای تجرکرم پناه آباد اسلام آباد - برآورد 2،052،643،496 ریال اعتبار عمراتی تهاتر با قیر - پیمانکاران رتبه 5 یا بالاتر ثبت ساجار 1401/07/06 1401/07/11
5729743 استعلام اجرای آسفالت معابر روستای آریت -پاوه -براورد 2،882،079،032 ریال اعتبار عمرانی تهاتربا قیر - پیمانکاران راه رتبه 5 یا بالاتر ثبت ساجار 1401/07/06 1401/07/11
5729742 استعلام اجرای آسفالت معابر روستای کرتویچ سفلی صحنه-براورد 2،736،857،995ریال اعتبار عمرانی تهاتربا قیر - پیمانکاران راه رتبه 5 یا بالاتر ثبت ساجار 1401/07/06 1401/07/11
5729698 استعلام اجرای آسفالت معابر روستای انجیرک -اسلام آباد -براورد 1،710،536،247 ریال اعتبار عمرانی تهاتربا قیر - پیمانکاران راه رتبه 5 یا بالاتر ثبت ساجار 1401/07/06 1401/07/11
5720027 استعلام اجرای آسفالت روستای 1401/07/01 1401/07/06
5714535 استعلام اجرای آسفالت معابر روستای بابان یاور کرمانشاه-برآورد 2/666/891/245ریال اعتبار اوراق 1404/3/19 - پیمانکاران راه رتبه 5 یا بالاتر ثبت ساجار 1401/06/30 1401/07/04
5714507 استعلام اجرای آسفالت معابر روستای چنگور سیمنوند اسلام آباد-برآورد 2/531/593/646 ریال اعتبار اوراق 1404/3/19 - پیمانکاران راه رتبه 5 یا بالاتر ثبت ساجار 1401/06/30 1401/07/04
5714477 استعلام اجرای آسفالت معابر روستای اکبر آباد کنگاور-برآورد 1/464/219/027 ریال اعتبار اوراق 1404/3/19 - پیمانکاران راه رتبه 5 یا بالاتر ثبت ساجار 1401/06/30 1401/07/04
5714473 استعلام اجرای آسفالت معابر روستای گراوند اسلام آباد-برآورد 2/716/331/560 ریال اعتبار اوراق 1404/3/19 - پیمانکاران راه رتبه 5 یا بالاتر ثبت ساجار 1401/06/30 1401/07/04
5714376 استعلام اجرای آسفالت معابر روستای ده سرخ جوانرود-برآورد 1/822/914/988 ریال اعتبار اوراق 1404/3/19 - پیمانکاران راه رتبه 5 یا بالاتر ثبت ساجار 1401/06/30 1401/07/04
5714364 استعلام اجرای آسفالت معابر روستای قلعه گلینه سفلی کرمانشاه-برآورد 2/666/891/245 ریال اعتبار اوراق 1404/3/19 - پیمانکاران راه رتبه 5 یا بالاتر ثبت ساجار 1401/06/30 1401/07/04
5714351 استعلام اجرای آسفالت معابر روستای بندره پاوه -برآورد 2/274/021/796 ریال اعتبار اوراق 1404/3/19 - پیمانکاران راه رتبه 5 یا بالاتر ثبت ساجار 1401/06/30 1401/07/04
5714348 استعلام اجرای آسفالت معابر روستای قیلان گیلانغرب-برآورد 1/693/221/431 ریال اعتبار اوراق 1404/3/19 - پیمانکاران راه رتبه 5 یا بالاتر ثبت ساجار 1401/06/30 1401/07/04
5714301 استعلام اجرای آسفالت معابر روستای نیان گیلانغرب-برآورد 1/693/221/431 ریال اعتبار اوراق 1404/3/19 - پیمانکاران راه رتبه 5 یا بالاتر ثبت ساجار 1401/06/30 1401/07/04
5704889 استعلام اجرای آسفالت معابر 1401/06/27 1401/06/30
5704587 استعلام اجرای آسفالت معابر روستای کسان اسلام آباد-براورد 2،736،857،995 ریال اعتبار عمرانی تهاتربا قیر - پیمانکاران راه رتبه 5 یا بالاتر ثبت ساجار 1401/06/27 1401/06/30
5704513 استعلام اجرای آسفالت معابر روستای ده سرخ جوانرود -براورد 1،822،914،988ریال اعتبار عمرانی تهاتربا قیر - پیمانکاران راه رتبه 5 یا بالاتر ثبت ساجار 1401/06/27 1401/06/31
5704506 استعلام اجرای آسفالت معابر روستای نیان گیلانغرب -براورد 1,693,221,431 ریال اعتبار عمرانی تهاتربا قیر - پیمانکاران راه رتبه 5 یا بالاتر ثبت ساجار 1401/06/27 1401/06/31
5704476 استعلام اجرای آسفالت معابر روستای قیلان گیلانغرب -براورد 1،693،221،431ریال اعتبار عمرانی تهاتربا قیر - پیمانکاران راه رتبه 5 یا بالاتر ثبت ساجار 1401/06/27 1401/06/31
5704112 استعلام اجرای آسفالت معابر روستای شیت کمرزرد اسلام آباد-براورد 2،736،857،995 ریال اعتبار عمرانی تهاتربا قیر - پیمانکاران راه رتبه 5 یا بالاتر ثبت ساجار 1401/06/27 1401/06/30
صفحه 1 از 54