مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام بها جهت : خریداسپیرومتری 1398/12/04 1398/12/06
خریدانکوباتورنشانگرهای زیستی 1398/12/04 1398/12/06
تخت عمل جراحی الکتروهیدرولیک اتاق عمل 1398/12/04 1398/12/06
استعلام بها جهت : خرید پک جنرال استریل 1398/12/04 1398/12/06
خریدرول انتقال 1398/12/04 1398/12/06
استعلام بها جهت : خریدتخت اطفال 1398/12/04 1398/12/06
خریدچراغ پیشانی جراحی 1398/12/04 1398/12/06
خریدپالس اکسی متر 1398/12/04 1398/12/06
استعلام بها جهت : خریدیخچال ویترینی آزمایشگاه طبق مشخصات پیوست-رعایت قوانینIMEDالزامیست 1398/12/04 1398/12/06
استعلام بها جهت : خریدپمپ انفوزیون(سرم)مدنظراست-ایران کدمشابه است-رعایت قوانینIMEDالزامیست-هزینه ارس... 1398/12/04 1398/12/06
صفحه 1 از 68