کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7856886 استعلام قیمت مشاوره در تهیه شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت استان تهران 1403/01/29 1403/02/02
7856697 استعلام قیمت خدمات مشاور تک نفره در خصوص انجام پروژه IT شامل مشاوره در خصوص طراحی، تولید کیوب آزمایش سرشماری 1405 استان تهران 1403/01/29 1403/02/02
7856654 استعلام قیمت مشاوره در موضوع تهیه و بررسی فصول سالنامه آماری کشور و سایر نشریات ادواری استان تهران 1403/01/29 1403/02/02
7841078 استعلام قیمت مشاوره در کارشناس آمارهای جمعیت "طبق قرارداد پیوست استان تهران 1403/01/28 1403/01/30
7841028 استعلام قیمت مشاور تک نفره در خصوص انجام پروژه"کارشناس آمارهای صنعت" طبق قرارداد استان تهران 1403/01/28 1403/01/30
7840812 استعلام قیمت مشاوره درIT شامل مطالعه و پژوهش در زمینه آمارهای علم و فناوری و استفاده از تجربیات سایر کشورها برای طراحی پرسشنامه طبق قرارداد پیوست استان تهران 1403/01/27 1403/01/30
7840798 استعلام قیمت خدمات مشاوره در طرح آمارگیری نیروی کار خانوار طبق مفاد قرارداد استان تهران 1403/01/27 1403/01/30
7840731 استعلام قیمت خدمات مشاوره در موضوع سرشماری ثبتی مبنا طبق مفاد قرارداد استان تهران 1403/01/27 1403/01/30
7840508 استعلام قیمت مشاور تک نفره در خصوص انجام پروژه "کارشناس آمارهای مسکن استان تهران 1403/01/27 1403/01/30
7840000 استعلام قیمت مشاوره در روش شناسی آماری و طرحهای نمونه گیری استان تهران 1403/01/27 1403/01/30
7839997 استعلام قیمت مشاوره در محاسبه حساب های منطقه ای و هزینه ( تولید ساختمان، تغییر موجودی انبار ) استان تهران 1403/01/27 1403/01/30
7839420 استعلام قیمت مشاوره در تهیه شاخص قیمت مصرف کننده طبق مفاد قرارداد استان تهران 1403/01/27 1403/01/30
7839370 استعلام قیمت خدمات مشاوره در موضوع کارشناس آمارهای معدن استان تهران 1403/01/27 1403/01/30
7839361 استعلام قیمت مشاوره در محاسبه حسابهای کشاورزی (زراعت و باغداری) استان تهران 1403/01/27 1403/01/30
7839300 استعلام قیمت مشاوره در تهیه شاخص قیمت محصولات کشاورزی استان تهران 1403/01/27 1403/01/30
7838662 استعلام قیمت مشاوره در موضوع GIS و زیرساخت اطلاعات مکانی و آماده سازی نقشه های مورد نیاز سرشماری استان تهران 1403/01/27 1403/01/30
7838486 استعلام قیمت مشاوره در محاسبه حساب های دولت استان تهران 1403/01/27 1403/01/30
7837525 استعلام قیمت مشاوره در محاسبه شاخص قیمت استان تهران 1403/01/27 1403/01/30
7837510 استعلام قیمت مشاوره در محاسبه حسابهای درآمد" استان تهران 1403/01/27 1403/01/30
7837502 استعلام قیمت مشاوره در محاسبه حسابهای دولت (امور عمومی و فعالیتهای بیمارستانی) استان تهران 1403/01/27 1403/01/30
صفحه 1 از 63