مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری بخشی از امور مجتمع فرهنگی رفاهی خود شامل طبخ و توزیع و امور خدماتی و هتلینگ 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات شهری و حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بخش پسماند و خدمات شهری و فضای سبز عمرانی 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری فضای سبز پارک 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و اداری از قبیل نظافت و رفت و روب سطح شهر، جمع آوری وحمل ودفن زباله های شهر، تنظیف و نگهداری ساختمان اداری و سایر ساختمان ها و تاسیسات نگهداری و نظافت سرویس های بهداشتی... 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه ایجاد پارک و فضای سبز 1400/01/28 1400/01/29
مناقصه تامین نیروی انسانی (خدمات اداری، شهری، فضای سبز و غیره) 1400/01/28 1400/01/31
مناقصه نگهداری فضای سبز پارک 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه خدمات شهری و فضای سبز 1400/01/28 1400/01/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات عمومی 1400/02/01
مناقصه واگذاری امور خدمات حفاظتی و امور عمومی، پشتیبانی، تحقیقاتی، زراعی، باغبانی 1400/02/02
مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/02/01
مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات شهرکها و نواحی صنعتی 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه توسعه فضای سبز 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات شهرکها و نواحی صنعتی 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی -پشتیبانی 1400/02/01
مناقصه واگذاری امور خدمات ، پذیرایی، دبیرخانه ، نظافت - امور فضای سبز 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری فضای سبز پارک 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه امور خدمات شهری از جمله حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز، نظافت معابر شهری و جمع آوری و حمل زباله، انجام امور شهر و شهرداری 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه امورات خدمات شهری از جمله جمع آوری و حمل زباله، تنظیف معابر و نگهداری فضای سبز 1400/01/28 1400/02/02
صفحه 1 از 3099