مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Supply of Bushes for truss bar bracket , Service Table Compelete , Split Pin , Air Pressure rubber w... 1397/12/14 1398/01/06
Supply Flexible Pipe small and large ,Cotter for truss bar hanger pin , Side Door Glass , Commode Li... 1397/12/14 1398/01/06
Supply of Flushing Valve , Window Glasses ,... 1397/12/14 1398/01/05
خرید 2 دستگاه تریلر سرویس بهداشتی با ابعاد 14*3.5 متری 18 چشمه و 2 دستگاه تریلر حمام 14*3*.5 متری 1... 1397/12/07 رجوع به آگهی
خرید 2 دستگاه تریلر سرویس بهداشتی با ابعاد 3.5 ×14 متری 18 چشمه و 2 دستگاه تریلر حمام 3.5×14 متری 10... 1397/12/07 رجوع به آگهی
خرید 2 دستگاه تریلر سرویس بهداشتی با ابعاد 3/5* 14 متری 18 چشمه و 2 دستگاه تریلر حمام 3/5 * 14 متری... 1397/12/06 رجوع به آگهی
خرید 2 دستگاه تریلر سرویس بهداشتی و 2 دستگاه تریلر حمام 1397/11/18 رجوع به آگهی
خرید 2 دستگاه تریلر سرویس بهداشتی و 2 دستگاه تریلر حمام 1397/11/16 رجوع به آگهی
نصب پرلاتور در مدارس و مساجد منتخب 1397/11/07 1397/11/05
واگذاری لوازم بهداشتی مورد نیاز معاونت بهداشتی 1397/10/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 66