مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
نامه رسانی، نظافت، پیش خدمتی، تهیه تجهیزات و اقلام نظافتی و ... 1399/03/08 رجوع به آگهی
واگذاری امور توزیع امانات به صورت دانه شمار 1399/03/07 1399/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور توزیع امانات منطقه پستی جنوب تهران به صورت دانه شمار 1399/03/10
واگذاری امور خدمات نظافت باربری، نقلیه، نامه رسانی و سایر امور 1399/03/07 رجوع به آگهی
نامه رسانی، نظافت، پیش خدمتی، تهیه تجهیزات و اقلام نظافتی و ... 1399/03/07 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای امور خدماتی 1399/03/17
واگذاری امور خدمات نظافت باربری، نقلیه، نامه رسانی و سایر امور 1399/03/06 رجوع به آگهی
خرید، انتقال و تجزیه مکانیزه و آماده سازی امانات پستی (سورتینگ) مرکز مکانیزه 1399/03/06 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ،انتقال و تجزیه مکانیزه و آماده سازی امانات پستی (سورتینگ) مرکز مکانیز... 1399/03/10
قرائت کنتور و وصول مطالبات مشترکین عادی و دیماندی 1399/03/01 1399/03/05
صفحه 1 از 641