کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
1939279 مناقصه Supply, Installation and Operation of Equipment for Generating Experimental Fixed Lines and Mobile Calls with the necessary spare parts کشور سوریه 1398/02/18 1398/03/21
1827072 مناقصه Supply of 70M 20m² Heavy Green Field Tower کشور افغانستان 1397/12/18 1397/12/23
1626115 مناقصه Medical Gas System and Nurses' Call کشور امارات 1397/08/19 1397/09/19
صفحه 1 از 1