کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
5082835 مناقصه تأمین یک دستگاه آمبولانس از نوع تیپ B، استاندارد و دارای مجوز - تأمین 4 نفر نیروی انسانی زبده استان فارس 1401/01/27 رجوع به آگهی
3048019 مناقصه Clinical Consumable کشور قطر 1399/05/19 رجوع به آگهی
3045866 مناقصه Supply of Miscellaneous Special Equipment Qty-Various کشور نپال 1399/05/19 رجوع به آگهی
3042920 مناقصه supply pharmaceutical products کشور سوریه 1399/05/15 رجوع به آگهی
3042914 مناقصه supply Veterinary vaccines کشور سوریه 1399/05/15 رجوع به آگهی
3031212 مناقصه CT Work Station کشور نپال 1399/05/15 رجوع به آگهی
3029440 مناقصه BME spare parts کشور قطر 1399/05/14 رجوع به آگهی
3027269 مناقصه Supply and Installation of Ventilators and Humidifiers کشور عراق 1399/05/14 رجوع به آگهی
3024513 مناقصه Procurement of Anti Rabies Vaccine کشور نپال 1399/05/13 رجوع به آگهی
3018818 مناقصه Buying the Vaccines & serums کشور عراق 1399/05/11 رجوع به آگهی
3018180 مناقصه Procurement of Medication, Lab and Medical Supplies کشور عراق، کشور سوریه 1399/05/11 رجوع به آگهی
3018108 مناقصه Procurement of Pharmaceuticals & Medical Supplies کشور عراق 1399/05/11 رجوع به آگهی
3016732 مناقصه Reorder241/2020 Pharmacy Items کشور قطر 1399/05/09 رجوع به آگهی
3016709 مناقصه Reorder240/2020 - Pharmacy Items کشور قطر 1399/05/09 رجوع به آگهی
3016599 مناقصه Reorder239/2020 - Antidotes (Pharmacy Items) کشور قطر 1399/05/09 رجوع به آگهی
3015494 مناقصه Supply of Hepatitis B screening kits and Vaccination کشور کنیا 1399/05/08 رجوع به آگهی
3015493 مناقصه Supply of Lubricants for male Condoms کشور کنیا 1399/05/08 رجوع به آگهی
3015492 مناقصه Supply of Hepatitis C Screening Reagents کشور کنیا 1399/05/08 رجوع به آگهی
3015392 مناقصه Supply of Hepatitis C Treatment Medicines کشور کنیا 1399/05/08 رجوع به آگهی
3015385 مناقصه Supply of Opioid Substitution Therapy medicines کشور کنیا 1399/05/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 80