کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7190889 مناقصه انجام خدمات جابجایی تاسیسات و تجهیرات کلرزنی و سیستم خنثی ساز کلر امور آبگیر استان تهران 1402/07/22 1402/08/03
6552572 مناقصه 20 مورد شامل : خرید توری سرند - کابل - چراغ خیابانی - چهر باب کانکس پروژکتور - خرید پلیت آببند هوای تیپ 2 انتهای کوره و... استان یزد 1402/02/25 رجوع به آگهی
2702849 مناقصه Supplying (Hexagon bolt steel & full thread & stainless steel , Hexagon nuts steel & stainless steel , Plait washer steel & stainless steel , Circular flat washer steel , Spring lock washers st... کشور عراق 1398/12/26 رجوع به آگهی
2596168 مناقصه Supply and delivery of Tools for Mechaical workshop کشور نپال 1398/11/16 رجوع به آگهی
2596165 مناقصه Supply of Brass Sheet & Nut Bolts کشور نپال 1398/11/16 رجوع به آگهی
2596164 مناقصه Supply of Pinion Gear/Bevel Gear & Cooler Bolt at Plant site کشور نپال 1398/11/16 رجوع به آگهی
2596163 مناقصه Supply of Welding Rod & SS Rod at Plant Site کشور نپال 1398/11/16 رجوع به آگهی
2546335 مناقصه Supply and delivery of Tools for Mechaical workshop at Plant site کشور نپال 1398/10/30 رجوع به آگهی
2546332 مناقصه Supply of Brass Sheet & Nut Bolts at Plant site کشور نپال 1398/10/30 رجوع به آگهی
2546088 مناقصه Supply of Welding rod & SS rod at Plant site کشور نپال 1398/10/30 رجوع به آگهی
2546085 مناقصه Supply of Pinion Gear/Bevel Gear & Cooler Bolt at Plant site کشور نپال 1398/10/30 رجوع به آگهی
2545792 مناقصه Supplying (Hexagon bolt steel & full thread & stainless steel, Hexagon nuts steel & stainless steel, Plait washer steel & stainless steel , Circular flat washer steel , Spring lock was... کشور عراق 1398/10/30 رجوع به آگهی
2124009 مناقصه SOLID CARBIDE END MILLS کشور هند 1398/05/02 1398/05/15
1731558 مناقصه Supply and Delivery of High Security Sealing Tools, Seal Wire and Ferrules کشور نپال 1397/10/19 1397/12/03
صفحه 1 از 1