مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای جمع آوری آبهای سطحی و پیاده روسازی محله قلعه شهرکیان 1399/03/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و بهسازی معابر محله سقاخانه شهرکرد 1399/03/03
احداث دیوار ساحلی 1399/03/03 1399/03/06
احداث کانال دفع هدایت ابهای سطحی در خیابان 1399/03/03 1399/03/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای : ادامه احداث دیوار ساحلی حاشیه رودخانه قطور 1399/03/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری حفاظت خاک و پیشگیری از فرسایش زیر حوزه آبخیز درده پی... 1399/03/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری حفاظت خاک و پیشگیری از فرسایش زیر حوزه آبخیز جنوب آر... 1399/03/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری حفاظت خاک و پیشگیری از فرسای زیر حوزه آبخیز جمع آبرو... 1399/03/07
فراخوان ارزیابی کیفی کارهای باقیمانده عملیات تکمیلی سدهای امیرآباد و رمشت 1399/03/08
عملیات دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه ها 1399/03/03 1399/03/08
صفحه 1 از 2660