کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7868973 مناقصه بازرسی قسمتهای روی آب و زیر آب تهیه تصاویر و گزارش محاسبات مقاوم سازی و ارائه شرح کار تعمیراتی پایه های اسکله دو منظوره استان هرمزگان 1403/02/02 1403/02/16
7868472 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی بازرسی قسمت های روی آب و زیر آب، تهیه تصاویر و گزارش، محاسبات مقاوم سازی و ارائه شرح کار تعمیرات پایه های اسکله تقاضای MO-1402102 استان هرمزگان 1403/02/02 1403/02/16
7861702 مناقصه seabed survey & Debris Removal پروژه رشادت استان فارس 1403/01/30 1403/02/03
7839000 مناقصه خرید خدمات مشاوره با موضوع مطالعات زیرساخت اراضی استان مازندران 1403/01/27 1403/02/01
7834533 مناقصه مشاوره مطالعات تکمیل محدوده اراضی موجود استان بوشهر 1403/01/26 1403/02/01
7834361 مناقصه واگذاری بازنگری طراحی و خدمات مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی) تکمیل تاسیسات زیربنایی مجتمع بندری استان بوشهر 1403/01/26 1403/02/01
7832533 مناقصه تجدید مطالعات زیر ساخت اراضی شرقی بندر ایر آباد ( 56-1402 ) استان مازندران 1403/01/26 1403/02/01
7831069 مناقصه خدمات مشاوره مطالعات تکمیل محدوده اراضی استان بوشهر 1403/01/25 1403/02/01
7829766 مناقصه واگذاری بازنگری طراحی و خدمات مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی) تکمیل تاسیسات زیربنایی استان بوشهر 1403/01/25 1403/02/01
7827544 مناقصه مطالعات تکمیل محدوده اراضی موجود در طرح توسعه مجتمع بندری نگین و دیوار پیرامونی استان بوشهر 1403/01/25 1403/02/01
7827400 مناقصه بازنگری طراحی و خدمات مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی) تکمیل تاسیسات زیربنایی مجتمع بندری نگین استان بوشهر 1403/01/25 1403/02/01
7823815 مناقصه خرید خدمات مشاوره "سرمایه گذاری در بنادر ایران" استان تهران 1403/01/21 1403/01/29
7819369 مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت بر ساخت و ساز تامین نگهداری و تعمیرات تجهیزات و ماشین آلات بخش خشکی استان خوزستان 1403/01/20 1403/01/28
7818905 مناقصه SeaBed survey & Debris Removal استان فارس 1403/01/20 1403/01/25
7818900 مناقصه خدمات بازرسی فنی LSA & FFA استان فارس 1403/01/20 1403/01/25
7818899 مناقصه واگذاری خدمات بازرسی رشته های حفاری لوله های جداری و MPI تجهیزات تخصصی پروژه دریا استان فارس 1403/01/20 1403/01/25
7818453 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مدیریت طرح (MC) استان هرمزگان 1403/01/20 1403/02/04
7818131 مناقصه نظارت بر ساخت و ساز ، تامین ، نگهداری و تعمیرات تجهیزات و ماشین آلات بخش خشکی استان خوزستان 1403/01/20 1403/01/28
7818030 مناقصه خرید خدمات مشاوره "سرمایه گذاری در بنادر" و انتخاب مشاور دارای صلاحیت با روش "کیفیت - قیمت" استان تهران 1403/01/20 1403/01/29
7780229 مناقصه خرید خدمات مشاوره با موضوع مطالعات زیر ساخت اراضی شرقی بندر استان مازندران 1402/12/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 93