مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور سوختگیری هواپیمایی منطقه 1400/10/29 1400/11/06
مناقصه واگذاری حجمی / زمانی اداره امور سوختگیری هواپیمایی 1400/10/29 1400/11/06
مناقصه تهیه و نصب 30 عدد پایه روشنایی دیوار پیرامونی و جایگزینی چراغ های خیابان 1400/08/26 1400/09/01
مناقصه تهیه و نصب 30 پایه روشنایی دیوار پیرامونی و جایگزینی چراغ های خیابانی 1400/08/25 1400/09/01
مناقصه تهیه و نصب 300 عدد پایه روشنایی دیوار پیرامونی و جایگزینی چراغ های خیابان 1400/08/25 1400/09/01
مناقصه واگذاری حجمی / زمانی اداره امور جایگاه تک منظوره CNG 1400/08/11 1400/08/13
مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور جایگاه تک منظوره 1400/08/11 1400/08/13
مناقصه واگذاری حجمی / زمانی اداره امور جایگاه تک منظوره CNG شرکتی تفت 1400/08/10 1400/08/13
مناقصه خرید HYDRAULICS AND ELECTRICAL RESCUE SET 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری حجمی بازدیدهای ادواری سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت 1400/08/06 1400/08/10
مناقصه واگذاری حجمی بازدیدهای ادواری سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت 1400/08/05 1400/08/10
مناقصه واگذاری حجمی / زمانی اداره امور جایگاه تک منظوره CNG 1400/07/18 1400/07/21
مناقصه تهیه و طبخ غذا در رستوران پیمانکار و توزیع آن در رستورانهای شرکت 1400/07/06 1400/07/10
مناقصه واگذاری راهبری خودروهای استیجاری ایاب و ذهاب 1400/07/06 1400/07/12
مناقصه تهیه و طبخ غذا در رستوران پیمانکار و توزیع آن در رستورانهای شرکت 1400/07/06 1400/07/10
مناقصه واگذاری تهیه و طبخ غذا در رستوران پیمانکار و توزیع آن در رستورانهای شرکت 1400/07/06 1400/07/10
مناقصه واگذاری حجمی بازدیدهای ادواری سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت 1400/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری حجمی بازدیدهای ادواری سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت منطقه 1400/07/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری راهبری خودروهای استیجاری ایاب و ذهاب منطقه 1400/07/03 1400/07/12
مناقصه واگذاری حجمی / زمانی اداره امور جایگاه تک منظوره CNG 1400/06/21 1400/06/27
صفحه 1 از 15