مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه نگهداری و راهبری از تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1400/10/21 1400/11/06
مناقصه نگهداری و حفاظت از منصوبات رفع خرابی و بهینه سازی شبکه فیبر نوری و ارائه خدمات سرویس ها بر بستر فیبر نوری با تامین متریال توسط پیمانکار (ترنکی) محور دو 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و حفاظت از منصوبات رفع خرابی و بهینه سازی شبکه فیبر نوری و ارائه خدمات سرویس ها بر بستر فیبر نوری با تامین متریال توسط پیمانکار (ترنکی) محور سه 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و حفاظت از منصوبات رفع خرابی و بهینه سازی شبکه فیبر نوری و ارائه خدمات سرویس ها بر بستر فیبر نوری با تامین متریال توسط پیمانکار (ترنکی) محور یک 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و حفاظت از منصوبات، رفع خرابی و بهینه سازی شبکه فیبر نوری 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و حفاظت از منصوبات، رفع خرابی و بهینه سازی شبکه فیبر نوری و ارائه خدمات سرویس ها بر بستر فیبر نوری 1400/10/09 1400/10/21
مناقصه نگهداری و حفاظت از منصوبات، رفع خرابی و بهینه سازی شبکه فیبر نوری و ارایه خدمات سرویس های بر بستر فیبر نوری، با تامین متریال 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح کابل مرکزی کافوها 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و بهینه سازی شبکه (بدون در نظر گرفتن ftth و عملیات رانژه کشی در mdf و access) با تامین متریال و تجهیزات مراکز تلفنی 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و بهینه سازی شبکه و سیستم های سوئیچ مراکز کم ظرفیت بدون در نظر گرفتن FTTH) با تامین متریال و تجهیزات 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و بهینه سازی شبکه (بدون در نظر گرفتن ftth و عملیات رانژه کشی در mdf و access) با تامین متریال و تجهیزات مراکز تلفنی 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و بهینه سازی شبکه و سیستم های اکسزو سیستم سوئیچ مراکز کم ظرفیت با تامین متریال و تجهیزات مراکز تلفنی 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نگهداری و بهیه سازی شبکه (بدون در نظر گرفتن عملیات ftth) با تامین متریال و تجهیزات مراکز تلفنی 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه نگهدادری و بهینه سازی شبکه و سیستم های اکسزو نگهداری سوئیچ مرکز کم ظرفیت بدون عملیات ftth و رانژه مرکز تلفن 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نگهداری و بهینه سازی فیبر نوری با تامین متریال و تجهیزات 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و بهینه سازی شبکه (بدون در نظر گرفتن FTTH و عملیات رانژه کشی در MDFو سیستم های ACCESS ) 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و بهینه سازی شبکه مراکز تلفنی با تامین متریال و تجهیزات 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای طرح کابل کشی فیبر و مس 1400/07/21 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و بهینه سازی شبکه مراکز تلفنی 1400/07/19 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و بهینه سازی شبکه (بدون درنظر گرفتن عملیات FTTH و عملیات رانژه کشی در MDF و سیستمهای ACCESS) با تامین متریال و تجهیزات مراکز تلفنی 1400/07/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 18