مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری محل و ارائه خدمات واحد رختشویخانه 1400/10/18 1400/10/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات تخصصی سلامت روانی و اجتماعی 1400/10/07 1400/10/15
مناقصه واگذاری امورات ایاب و ذهاب شبکه بهداشت ودرمان 1400/10/06 1400/10/15
مناقصه واگذاری امورات سرویس ایاب و ذهاب 1400/10/06 1400/10/15
مناقصه واگذاری امورات سرویس ایاب و ذهاب 1400/10/06 1400/10/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری آماده سازی،طبخ و توزیع غذا مورد نیاز مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی قدس در سال 1401-1400 1400/09/22 1400/10/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری محل و ارائه خدمات مربوط به رختشویخانه مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی کوثر سال 1401-1400 1400/09/20 1400/09/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورات ایاب و ذهاب مجموعه پردیس دانشگاه سال 1401-1400 1400/09/09 1400/09/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورات ایاب و ذهاب کلینیک تخصصی ویژه سنندج سال 140-1400 1400/09/09 1400/09/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورات ایاب و ذهاب مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه سال 1401-1400 1400/09/09 1400/09/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورات ایاب و ذهاب ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سال 1401- 1400 1400/09/09 1400/09/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورات ایاب و ذهاب معاونت غذا و دارو سال 1401-1400 1400/09/09 1400/09/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورات ایاب و ذهاب معاونت درمان دانشگاه سال 1401-1400 1400/09/09 1400/09/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورات ایاب و ذهاب مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی کوثر سال 1401-1400 1400/09/09 1400/09/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورات ایاب و ذهاب مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی قدس 1401-1400 1400/09/09 1400/09/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورات ایاب و ذهاب مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی توحید سال 1401-1400 1400/09/09 1400/09/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورات ایاب و ذهاب مرکز بهداشت شهرستان سنندج سال 1401-1400 1400/09/09 1400/09/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورات ایاب و ذهاب مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی بعثت سال 1401-1400 1400/09/09 1400/09/15
مناقصه واگذاری امورات سرویس ایاب و ذهاب 1400/09/08 1400/09/14
مناقصه واگذاری امورات سرویس ایاب و ذهاب 1400/09/08 1400/09/14
صفحه 1 از 10