مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات اجرایی واگذاری خدمات عملیاتی - فنی و نگهداشت فضای سبز 1400/09/01 1400/09/03
مناقصه عملیات اجرایی واگذاری خدمات عملیاتی - فنی و نگهداشت فضای سبز 1400/08/25 1400/09/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت سوم واگذاری خدمات عملیاتی - فنی و نگهداشت فضای سبز شهرداری ابهربصورت حجمی 1400/08/24 1400/09/03
مناقصه عملیات اجرایی واگذاری خدمات عملیاتی - فنی و نگهداشت فضای سبز 1400/08/05 1400/08/05
مناقصه عملیات اجرایی واگذاری خدمات عملیاتی - فنی و نگهداشت فضای 1400/07/28 1400/08/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم واگذاری خدمات عملیاتی – فنی و نگهداشت فضای سبز شهرداری 1400/07/27 1400/08/05
مناقصه عملیات اجرایی واگذاری خدمات عملیاتی - فنی و نگهداشت فضای سبز 1400/07/04 1400/07/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی واگذاری خدمات عملیاتی – فنی و نگهداشت فضای سبز 1400/07/03 1400/07/12
مناقصه واگذاری اجرای پروژه زیرسازی زمین های تفکیکی 1400/06/13 1400/06/14
مناقصه واگذاری اجرای پروژه زیرسازی زمین های تفکیکی 1400/06/06 1400/06/14
مناقصه اجرای پروژه زیرسازی زمینهای تفکیکی 1400/06/05 1400/06/14
مناقصه اجرای پروژه زیرسازی زمین های تفکیکی - اجرای پروژه زیرسازی شهرک 1400/05/06 1400/05/05
مناقصه اجرای پروژه زیرسازی شهرک 1400/04/29 1400/05/09
مناقصه اجرای پروژه زیرسازی زمینهای تفکیکی 1400/04/29 1400/05/09
مناقصه اجرای پروژه زیرسازی معابر 1400/04/28 1400/04/31
مناقصه واگذاری اجرای پروژه های اجرای پروژه زیرسازی زمین های تفکیکی و پروژه زیرسازی شهرک 1400/04/28 1400/05/05
مناقصه اجرای پروژه زیرسازی معابر 1400/04/22 1400/04/31
مناقصه احداث ادامه ساختمان اداری 1400/04/19 1400/04/21
مناقصه احداث ادامه ساختمان اداری 1400/04/15 1400/04/21
مناقصه احداث ادامه ساختمان 1400/04/14 1400/04/21
صفحه 1 از 29