مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور عملیات انبار نفت، امورات دفتری و تنظیفات 1400/09/17 1400/09/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده واگذاری حجم زمانی اداره امور عملیات انبار نفت میاندوآب، امورات دفتری و تنظیفات ستاد و نواحی 1400/09/15 1400/09/20
مناقصه واگذاری حجمی زمانی 1400/09/14 1400/09/20
مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور عملیات انبار نفت میاندوآب امورات دفتری و تنظیفات ستاد و نواحی تابعه 1400/09/14 1400/09/20
مناقصه واگذاری اداره امور عملیات و تامین غذای عملیاتی جایگاه مرزی 1400/05/14 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اداره امور عملیات و تامین غذا 1400/05/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اداره امور عملیات و تامین غذای جایگاه مرزی 1400/05/11 1400/05/16
مناقصه واگذاری اداره امور عملیات و تامین غذای جایگاه مرزی 1400/05/10 1400/05/16
مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب اداری (درون شهری و برون شهری) 1400/05/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب اداری (درون شهری و برون شهری) 1400/05/03 1400/05/09
مناقصه واگذاری ایاب و ذهاب 1400/05/02 1400/05/09
مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب اداری (درون شهری و برون شهری ) 1400/04/09 1400/04/12
مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب اداری (درون شهری و برون شهری ) 1400/04/06 1400/04/12
مناقصه واگذاری اداره امور عملیات و تامین غذا 1400/03/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اداره امور عملیات و تامین غذای جایگاه مرزی 1400/03/18 1400/03/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده واگذاری اداره مور عملیات و تامین غذای 1400/03/18 1400/03/26
مناقصه واگذاری اداره امور عملیات و تامین غذا 1400/03/18 1400/03/26
مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب اداری (درون شهری و برون شهری ) 1400/02/29 1400/03/01
مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب اداری (درون شهری و برون شهری) 1400/02/26 1400/03/01
مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب اداری (درون شهری و برون شهری ) 1400/02/26 1400/03/01
صفحه 1 از 13