مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث زمین ورزشی روباز مینی فوتبال 1400/10/29 1400/11/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زمین ورزشی روباز مینی فوتبال 1400/10/19 1400/10/26
مناقصه احداث زمین ورزشی روباز مینی فوتبال 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه شناسایی و جذب سرمایه گذار در حوزه ورزش 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه احداث پروژه های زمین های ورزشی روباز با چمن مصنوعی مینی فوتبال در سطح استان 1400/10/02 1400/10/09
مناقصه احداث زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال 1400/09/15 1400/09/30
مناقصه احداث زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال 1400/09/13 1400/09/30
مناقصه پروژه ی تکمیل سالن ورزشی 1400/08/01 1400/08/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی 1400/07/30 1400/08/09
مناقصه بهسازی زمین چمن -احداث زمین چمن -احداث زمین چمن مصنوعی 1400/06/27 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی 1400/03/23 1400/03/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی 1400/03/17 1400/03/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی 1400/03/14 1400/03/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل خوابگاه 1400/03/10 1400/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی 1400/02/19 1400/02/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی 1400/02/19 1400/02/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل خوابگاه ورزشکاران 1400/02/19 1400/02/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل خوابگاه 1400/02/02 1400/02/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل خوابگاه ورزشکاران 1400/02/02 1400/02/06
مناقصه احداث زمین ورزشی روباز - تکمیل خوابگاه ورزشکاران 1399/11/28 1399/12/04
صفحه 1 از 9