مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری اورهال و پشتیبانی پل های عابر پیاده مکانیزه و غیر مکانیزه 1400/10/19 1400/10/22
مناقصه - تامین روشنایی و جابجایی شبکه برق پارک - جابجایی شبکه برق بلوار 1400/09/18 1400/09/21
مناقصه - احداث بازارچه بلوار و - جدول گذاری و زیرسازی سایت 36 هکتاری و ... 1400/06/18 1400/06/22
مناقصه تامین روشنایی پارک 1400/04/17 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه آسفالت 1400/04/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری زیرسازی و جدول گذاری سایت ۳۶ هکتاری - تامین روشنایی پارک 1400/04/08 1400/04/16
مناقصه احداث کندرو 1400/03/26 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه آسفالت 1400/03/18 رجوع به آگهی
مناقصه پیاده روسازی، جدول گذاری و زیرسازی - ادامه کفسازی سرگذر - احداث کندرو بلوار 1400/03/03 1400/03/18
مناقصه - تهیه، حمل و اجرای آسفالت بصورت فینیشری - تهیه، حمل و اجرای آسفالت بصورت دستی 1400/02/26 رجوع به آگهی
مناقصه ادامه احداث کانال سنگی - ادامه دیوار کشی رودخانه 1400/02/11 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه، حمل و اجرای آسفالت بصورت فینیشری - تهیه، حمل و اجرای آسفالت بصورت دستی 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه انجام پروژه بازگشایی بلوار 1399/12/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه لوازم و اجرای سیستم آبیاری تحت فشار 1399/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه - تهیه،‌ حمل و اجرای آسفالت بصورت فینیشری - تهیه، حمل و اجرای آسفالت بصورت دستی 1399/12/25 1400/01/16
مناقصه تهیه، حمل و اجرای لکه گیری آسفالت بصورت دستی 1399/12/05 1399/12/17
مناقصه واگذاری تهیه لوازم و اجرای سیستم آبیاری تحت فشار بلوار 1399/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری احداث بلوار 35 متری -دیوارکشی رودخانه 1399/09/15 1399/09/26
مناقصه سنگ فرش سر گذر 1399/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه لوازم و اجرای سیستم آبیاری تحت فشار بلوار 1399/08/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12