مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تعمیرات ساختمانها و محوطه 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیرات ساختمانها و محوطه در سطح پردیس دانشگاه 1400/10/22 1400/10/27
مناقصه تعمیرات ساختمانها و محوطه 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیرات ساختمانها و محوطه در سطح پردیس دانشگاه 1400/10/21 1400/10/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام کارهای تعمیراتی محوطه و ساختمانها در سطح 1400/10/20 1400/10/27
مناقصه خدمات مشاوره و نظارت بر تعمیر و نگهداری تأسیسات 1400/10/18 1400/10/22
مناقصه خرید پهنای باند اینترنت پرسرعت اختصاصی 1400/08/12 1400/08/15
مناقصه خرید پهنای باند اینترنت پرسرعت اختصاصی دانشگاه 1400/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید پهنای باند اینترنت پرسرعت اختصاصی 1400/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پهنای باند اینترنت پرسرعت اختصاصی دانشگاه 1400/08/09 1400/08/15
مناقصه خرید تجهیزات ساختمان آموزش کل دانشگاه 1400/07/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات ساختمان آموزش کل دانشگاه 1400/07/24 1400/07/26
مناقصه خرید تجهیزات ساختمان 1400/07/22 1400/07/26
مناقصه خرید پهنای باند اینترنت پر سرعت اختصاصی دانشگاه 1400/07/22 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات ساختمان آموزش کل دانشگاه 1400/07/22 1400/07/26
مناقصه خرید تجهیزات ساختمان آموزش 1400/07/22 1400/07/26
مناقصه خرید پهنای باند اینترنت پر سرعت اختصاصی دانشگاه 1400/07/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید پهنای باند اینترنت پرسرعت 1400/07/21 1400/07/25
مناقصه خرید تجهیزات ساختمان آموزش کل 1400/06/18 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات ساختمان 1400/06/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14