مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور پیمانکاری : فضای سبز، اجرای عملیات ابنیه و تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی مرکز نوآوری 1398/08/23 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات ابنیه و تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی 1398/08/21 1398/08/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای پیمانکاری نگهداری فضای سبز دانشگاه 1398/08/21 1398/08/23
نظارت براجرای عملیات تکمیلی ساختمانی واجرای کلیه عملیات تاسیساتی طرح توسعه دانشکده علوم پایه و نظار... 1398/08/18 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای نظارت براجرای عملیات تکمیلی ساختمانی واجرای کلیه عملیات تاسیساتی طرح توسعه... 1398/08/14 1398/08/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور سرپرستی خوابگاههای : بهار، اندیشه1، اندیشه 2،حافظ ، وحدت ، ولی... 1398/08/01 1398/08/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای l مناقصه فضای سبز دانشگاه حکیم 1398/08/01 1398/08/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات ابنیه و تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی مرکز نوآوری دانشگاه حکیم... 1398/08/01 1398/08/06
واگذاری امور پیمانکاری - فضای سبز - سرپرستی خوابگاههای دانشجویی - اجرای عملیات ابنیه و تاسیسات مکا... 1398/08/01 رجوع به آگهی
اجاره مکان غذاخوری 1398/07/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10