مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای خدمات حفاظت فیزیکی ایستگاههای اصلی AوB بهمراه خطوط اصلی مربوطه پروژه انتقال آب به اراضی 1400/10/06 1400/10/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امورخدمات نظافت وپذیرائی درمحدوده ایستگاههای پمپاژوبخشهای اداری 1400/08/22 1400/08/23
مناقصه حفاظت فیزیکی خطوط اصلی وایستگاههای پمپاژثانوی طرح انتقال 1400/07/26 1400/07/27
مناقصه خدمات حفاظت فیزیکی 1400/06/28 1400/06/30
مناقصه انجام امورخدمات نظافت، نگهبانی و پذیرائی 1400/06/11 1400/06/10
مناقصه انجام امورخدمات نظافت، نگهبانی وپذیرائی 1400/06/09 1400/06/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امورخدمات نظافت وپذیرائی 1400/06/09 1400/06/10
مناقصه انجام امورخدمات نظافت وپذیرائی 1400/05/19 1400/05/20
مناقصه انجام امورخدمات تنظیم پرونده ،ثبت اطلاعات بهره برداران درسامانه جامع اموراراضی کشوربه 1400/05/19 1400/05/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امورخدمات تنظیم پرونده ،ثبت اطلاعات 1400/05/03 1400/05/04
مناقصه انجام امورخدمات نظافت وپذیرایی ساختمانهای اداری 1400/04/29 1400/04/31
مناقصه امورخدمات تنظیم پرونده ،ثبت اطلاعات بهره برداران درسامانه جامع اموراراضی 1400/04/15 1400/04/16
مناقصه انجام امور خدمات نظافت و پذیرایی ساختمانهای اداری فاز یک طرح انتقال آب به اراضی 1400/04/09 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امورخدمات نظافت وپذیرایی 1400/04/09 1400/04/12
مناقصه انجام امور خدمات تنظیم پرونده ، ثبت اطلاعات بهره برداران در سامانه جامع امور اراضی کشور 1400/04/03 رجوع به آگهی
مناقصه امورخدمات تنظیم پرونده ،ثبت اطلاعات 1400/04/01 1400/04/02
مناقصه انجام امور خدمات تنظیم پرونده ، ثبت اطلاعات بهره برداران در سامانه جامع امور اراضی کشور 1400/04/01 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور خدمات نظافت و پذیرایی ساختمانهای اداری 1400/02/25 1400/02/25
مناقصه انجام امور خدمات نظافت و پذیرایی ساختمانهای اداری 1400/02/22 1400/02/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امورخدمات نظافت وپذیرایی 1400/02/22 1400/02/25
صفحه 1 از 18