مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تهیه مصالح و احداث شبکه برق ۲۰ کیلوولت و روشنایی معابر- تهیه و تحویل مصالح اساس 1400/09/22 1400/09/27
مناقصه تهیه و تحویل مصالح اساس در معابر 1400/09/20 1400/09/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه مصالح و احداث شبکه برق 20 کیلولت و روشنایی معابر شهرک صنعتی شماره1 کرمان 1400/09/20 1400/09/27
مناقصه واگذاری پروژه ها تهیه مصالح و اجرای شبکه برق فشار متوسط ـ تهیه مصالح و آماده سازی سازی بخشی از معابر ـ تهیه مصالح و تامین برق ساختمان اداری و بخشی از روشنایی 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه مصالح و تامین برق ساختمان اداری و بخشی از روشنایی شهرک صنعتی شماره2 جیرفت 1400/09/04 1400/09/11
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه مصالح و آماده سازی بخشی از معابر شهرک های صنعتی شماره 1 و 2 جیرفت 1400/09/04 1400/09/11
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای شبکه برق فشار متوسط شهرک صنعتی شهربابک 1400/09/04 1400/09/11
مناقصه تهیه مصالح و تکمیل سر درب - تهیه مصالح و اجرای شبکه برق فشار متوسط 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه های تهیه مصالح و تکمیل سر درب ـ تهیه مصالح و اجرای شبکه برق فشار متوسط 1400/08/30 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه مصالح و تکمیل سر درب شهرک صنعتی 1400/08/27 1400/09/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای شبکه برق فشار متوسط شهرک صنعتی شهربابک 1400/08/27 1400/09/03
مناقصه واگذاری تهیه مصالح و احداث مسجد و درمانگاه 1400/08/20 1400/08/24
مناقصه تهیه مصالح و احداث مسجد و درمانگاه 1400/08/18 1400/08/24
مناقصه تهیه مصالح و احداث بخشی از طرح تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شماره 2 کرمان با برآورد 256770 میلیون ریال 1400/08/13 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مصالح و تکمیل فیبر نوری 1400/08/13 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مصالح و تکمیل فیبر نوری شهرکها 1400/08/12 1400/08/18
مناقصه تهیه مصالح و احداث بخشی از طرح تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب 1400/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مصالح و احداث بخشی از طرح تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی 1400/07/28 1400/08/05
مناقصه واگذاری تهیه مصالح و احداث مسجد و درمانگاه 1400/07/22 1400/07/24
مناقصه تهیه مصالح و احداث مسجد و درمانگاه 1400/07/18 1400/07/24
صفحه 1 از 25