مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه احداث مدرسه 3 کلاسه 1400/10/11 1400/10/13
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل ساختمان الحاقی مدرسه 1400/10/11 1400/10/13
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل مدرسه 2 کلاسه 1400/10/11 1400/10/13
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل مدرسه 6 کلاسه 1400/10/11 1400/10/13
مناقصه احداث و تکمیل مدارس 1400/10/11 1400/10/13
مناقصه احداث مدرسه ۳ کلاسه - تکمیل مدرسه 6 کلاسه - تکمیل ساختمان الحاقی مدرسه 1400/10/09 1400/10/13
مناقصه خرید تبلت مورد نیاز دانش آموزان مناطق محروم 1400/09/28 1400/09/30
مناقصه خرید 2250 دستگاه تبلت مورد نیاز مناطق محروم 1400/09/28 1400/09/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید تبلت مورد نیاز دانش آموزان 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه خرید تبلت 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه خرید ۲۲۵۰ دستگاه تبلت مورد نیاز دانش آموزان مناطق محروم 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه احداث مدرسه 3 کلاسه 1400/07/06 1400/07/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث مدرسه 3 کلاسه 1400/07/06 1400/07/08
مناقصه احداث مدرسه ۳ کلاسه 1400/07/04 1400/07/08
مناقصه خرید تجهیزات کلاسی و اداری مورد نیاز مدارس 1400/05/17 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید تجهیزات کلاسی و اداری 1400/05/17 1400/05/19
مناقصه خرید تجهیزات کلاسی و اداری مورد نیاز مدارس استان 1400/05/16 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث مدرسه 6 کلاسه 1400/03/04 1400/03/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای عایق کاری (ابزوگام ) 1400/03/04 1400/03/06
مناقصه احداث مدرسه ۶ کلاسه 1400/03/03 1400/03/06
صفحه 1 از 20