مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی و جذب سرمایه گذار ؛ مشارکت در طرح و ساخت مسکن 1400/05/12 1400/05/16
مناقصه مشارکت در طرح و ساخت پروژه 1400/05/11 1400/05/16
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی (نوبت دوم) مشارکت در طرح و ساخت مسکن 1400/05/11 1400/05/16
مناقصه مشارکت در طرح و ساخت مسکن 1400/05/11 1400/05/16
مناقصه مشارکت در طرح و ساخت مسکن 1400/05/11 1400/05/16
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی (نوبت دوم) مشارکت در طرح و ساخت مسکن 1400/05/11 1400/05/16
مناقصه مشارکت در طرح و ساخت مسکن 1400/05/11 1400/05/16
مناقصه مشارکت در طرح و ساخت مسکن 1400/05/11 1400/05/16
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی و جذب سرمایه گذار ؛ مشارکت در طرح و ساخت مسکن 1400/04/10 1400/04/14
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مشارکت در طرح و ساخت مسکن، پروژه ساربان بجنورد ( بلوک 7) 1400/04/10 1400/04/14
مناقصه مشارکت در طرح و ساخت مسکن، پروژه ساربان 1400/04/09 1400/04/14
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مشارکت در طرح و ساخت مسکن، پروژه ساربان بجنورد ( بلوک 5) 1400/04/09 1400/04/14
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مشارکت در طرح و ساخت مسکن، پروژه ساربان بجنورد ( بلوک 6) 1400/04/09 1400/04/14
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مشارکت در طرح و ساخت مسکن، پروژه ساربان بجنورد ( بلوک 2) 1400/04/09 1400/04/14
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مشارکت در طرح و ساخت پروژه ساربان (بلوک3) 1400/04/09 1400/04/14
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی و جذب سرمایه گذار ؛ مشارکت در طرح و ساخت مسکن 1400/04/08 1400/04/14
مناقصه بهسازی پیاده رو 1400/04/01 1400/04/05
مناقصه زیرسازی و جدول گذاری معابر 1400/04/01 1400/04/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی پیاده رو حد فاصل خیابان 1400/04/01 1400/04/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و جدول گذاری معابر 1400/04/01 1400/04/05
صفحه 1 از 22