مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای روزانه انبار نفت 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه واگذاری تهیه, طبخ و توزیع غذای روزانه انبار نفت 1400/08/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه طبخ و توزیع غذای روزانه انبار نفت 1400/08/30 1400/09/04
مناقصه واگذاری تهیه؛طبخ وتوزیع غذای 1400/08/30 1400/09/04
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تجدیدمناقصه واگذاری تهیه؛طبخ؛توزیع غذای روزانه 1400/08/30 1400/09/04
مناقصه تهیه؛طبخ؛توزیع غذای روزانه 1400/08/30 1400/09/04
مناقصه واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای روزانه انبار نفت 1400/08/30 1400/09/04
مناقصه واگذاری تهیه, طبخ و توزیع غذای روزانه انبار نفت 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه،طبخ و توزیع غذای روزانه 1400/08/29 1400/09/04
مناقصه واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای روزانه انبار نفت شهید احمدی روشن و مرکز سوختگیری هواپیمایی 1400/08/29 1400/09/04
مناقصه واگذاری حجمی زمانی انبار نفت 1400/08/27 1400/09/01
مناقصه واگذاری حجمی زمانی انبار نفت 1400/08/26 1400/09/01
مناقصه واگذاری حجمی زمانی انبار نفت 1400/08/26 1400/09/01
مناقصه واگذاری حجمی زمانی انبارنفت 1400/08/25 1400/09/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مناقصه واگذاری حجمی زمانی انبار نفت شهید احمدی روشن شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان 1400/08/25 1400/09/01
مناقصه واگذاری خودروهای استیجاری منطقه و نواحی تابعه 1400/08/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خودروهای استیجاری 1400/08/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خودروهای استیجاری منطقه ونواحی 1400/08/15 1400/08/19
مناقصه واگذاری خودروهای استیجاری منطقه و نواحی تابعه 1400/08/15 1400/08/19
مناقصه واگذاری خودروهای استیجاری منطقه و نواحی تابعه 1400/07/21 1400/07/27
صفحه 1 از 23