مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه قرارداد حجمی استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت مجاری عرضه 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه حجمی استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت مجاری عرضه 1400/10/13 1400/10/15
مناقصه قرارداد حجمی استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه قرارداد حجمی استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت مجاری عرضه 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه قرارداد حجمی استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت 1400/10/12 1400/10/26
مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1400/06/09 1400/06/14
مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1400/06/09 1400/06/14
مناقصه سرویس ایاب و ذهاب 1400/06/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه و طبخ غذای گرم روزانه کارکنان 1400/03/19 1400/03/20
مناقصه تهیه و طبح غذای گرم روزانه کارکنان سال 1400 1400/03/19 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه غذا گرم روزانه کارکنان منطقه 1400/03/18 1400/03/20
مناقصه تهیه غذا گرم روزانه کارکنان 1400/03/18 1400/03/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه غذای گرم روزانه 1400/03/18 1400/03/20
مناقصه تهیه غذا گرم روزانه کارکنان 1400/03/17 رجوع به آگهی
مناقصه کولینگ و فومینگ مخزن 1400/03/11 1400/03/18
مناقصه کولینگ و فومینگ مخزن 1400/03/10 1400/03/18
مناقصه کولینگ و فومینگ مخزن 1400/03/08 رجوع به آگهی
مناقصه کولینگ و فومینگ مخزن انبار نفت 1400/03/08 1400/03/18
مناقصه واگذاری حجمی ستاد، مجتمع بابلسر، نواحی تابعه و جایگاه شرکتی 1400/01/19 1400/01/24
مناقصه واگذاری حجمی انبار نفت ، تاسیسات گاز مایع و سوختگیری هواپیمایی - واگذاری حجمی ستاد، مجتمع ، نواحی تابعه و جایگاه شرکتی 1400/01/19 1400/01/24
صفحه 1 از 13