مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید انواع تابلو فشار ضعیف قابل کنترل از راه دور مشترکین کشاورزی به صورت عمده با کارگزاری شرکت 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی پیمانکاران جهت ارائه خدمات تست و بازرسی لوازم اندازه گیری عادی شهری ، روستایی و عادی در مسیر سنگین و دیماندی 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع تابلو فشار ضعیف قابل کنترل از راه دور مشترکین کشاورزی (عادی و دیماندی) به صورت تجمیعی 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات تست و بازرسی لوازم اندازه گیری عادی شهری ، روستایی در حوزه عملیاتی 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع تابلو فشارضعیف قابل کنترل از راه دور مشترکین کشاورزی (عادی و دیماندی) به صورت تجمیعی با کارگزاری 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع تابلو فشار ضعیف قابل کنترل از راه دور مشترکین کشاورزی (عادی و دیماندی) 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات تست و بازرسی لوازم اندازه گیری عادی شهری روستایی 1400/10/06 1400/10/12
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مناقصه خدمات تست و بازرسی لوازم اندازه گیری عادی شهری ، روستایی منطقه سه 108_1400 1400/10/06 1400/10/12
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای ناقصه خدمات تست و بازرسی لوازم اندازه گیری عادی شهری ، روستایی منطقه دو107_1400 1400/10/06 1400/10/12
مناقصه خدمات تست و بازرسی لوازم اندازه گیری 1400/10/06 1400/10/12
مناقصه خریدانواع تابلو فشارضعیف قابل کنترل از راه دور مشترکین کشاورزی(عادی،دیماندی) 1400/10/06 1400/10/13
مناقصه ارائه خدمات مربوط به بازدید محل انشعاب ، نصب انشعاب مشترکین عادی شهری 1400/09/25 1400/09/30
مناقصه بازدید محل انشعاب ، نصب انشعاب مشترکین عادی شهری - روستایی (بجز پلمپ و قفل) 1400/09/24 1400/09/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مناقصه خدمات مربوط به بازدید محل انشعاب ، نصب انشعاب مشترکین عادی(بجز پلمپ و قفل) منطقه3 بشماره 96_1400 1400/09/23 1400/09/30
مناقصه واگذاری ارائه خدمات مربوط به حراست و نگهبانی 1400/08/20 1400/08/25
مناقصه واگذاری ارائه خدمات مربوط به حراست و نگهبانی 1400/08/18 1400/08/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای (تجدید)ارائه خدمات مربوط به حراست و نگهبانی در حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان بشماره 92_1400 1400/08/18 1400/08/25
مناقصه خدمات مربوط به بازدید محل انشعاب ، نصب انشعاب مشترکین عادی شهری - روستایی در منطقه سه استان 1400/08/10 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات مربوط به بازدید محل انشعاب ، نصب انشعاب مشترکین عادی شهری - روستایی در منطقه سه استان 1400/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات مربوط به بازدید محل انشعاب ، نصب انشعاب مشترکین عادی 1400/08/05 1400/08/11
صفحه 1 از 26