مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه کلیه امورات جاری مربوط به واحد خدمات شهری و پسماند 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری عمران به صورت حجمی به بخش خصوصی 1400/10/20 1400/10/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید واگذاری فضای سبز به صورت حجمی به بخش خصوصی 1400/10/20 1400/10/26
مناقصه کلیه امور جاری مربوط به واحد خدمات شهری و پسماند به صورت حجمی 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری حجمی واحد خدمات شهری و پسماند شهرداری 1400/10/14 1400/10/20
مناقصه واگذاری پروژه ها (تکمیل پارک ـ تکیمل و بهسازی پارک ـ بهسازی کانال جمع آوری و هدایت آب سطحی ـ بازسازی خسارت ناشی از سیلاب به دیوار ساحلی ـ بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر) 1400/09/30 1400/09/29
مناقصه تکمیل پارک - بهسازی کانال جمع آوری و هدایت آب سطحی - بازسازی خسارت ناشی از سیلاب به دیوار ساحلی - بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر 1400/09/30 1400/09/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید واگذاری فضای سبز به صورت حجمی به بخش خصوصی 1400/09/29 1400/10/05
مناقصه تکمیل پارک - تکمیل و بهسازی پارک - بهسازی کانال جمع آوری و هدایت آب سطحی - بازسازی خسارت ناشی از سیلاب به دیوار ساحلی - بهسازی و آسفالت معابر - تعمیر ساختمان هتل 1400/09/24 1400/09/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید تکمیل پارک 1400/09/23 1400/09/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید بهسازی کانال جمع آوری و هدایت آب سطحی عزت آباد 1400/09/23 1400/09/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید بهسازی و آسفالت سطح شهر 1400/09/23 1400/09/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید تکمیل و بهسازی پارک بانوان 1400/09/23 1400/09/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید بازسازی خسارت ناشی از سیلاب به دیوار ساحلی 1400/09/23 1400/09/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید واگذاری فضای سبز به صورت حجمی به بخش خصوصی 1400/09/09 1400/09/15
مناقصه واگذاری پروژه ها: تکمیل پارک ـ تکمیل و بهسازی ـ بهسازی کانال جمع آوری و هدایت آب سطحی و 1400/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تکمیل پارک- تکمیل و بهسازی پارک- بهسازی کانال جمع آوری و هدایت آب سطحی 1400/08/20 1400/08/24
مناقصه تکمیل پارک - تکمیل و بهسازی پارک بانوان - بهسازی کانال جمع آوری و هدایت آب سطحی و ... 1400/08/20 1400/08/24
مناقصه بازسازی خسارت ناشی از سیلاب به دیوار ساحلی 1400/08/18 1400/08/24
مناقصه بهسازی و آسفالت سطح شهر 1400/08/18 1400/08/24
صفحه 1 از 31