مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری امتیاز ارائه خدمات تخلیه و بارگیری کالاهای تجاری و کانتینری 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امتیاز ارائه خدمات تخلیه و بارگیری کالاهای تجاری و کانتینری 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور تنظیفات ساختمان های اداری و خدمات عمومی 1400/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور تنظیفات ساختمان های اداری و خدمات عمومی 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور تنظیفات ساختمان های اداری و خدمات عمومی 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور تنظیفات ساختمان های اداری و خدمات عمومی 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه انجام رنگ آمیزی مبلمان و تأسیسات شهری 1400/08/16 رجوع به آگهی
مناقصه انجام رنگ آمیزی مبلمان و تأسیسات شهری 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری تاسیسات زیربنایی 1400/07/24 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری تاسیسات زیربنایی 1400/07/22 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور خدمات بهره برداری و نگهداری تأسیسات زیربنایی 1400/06/22 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری تأسیسات زیربنایی 1400/06/21 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات جمع آوری حمل و دفع فاضلاب 1400/06/04 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات جمع آوری حمل و دفع فاضلاب 1400/06/03 رجوع به آگهی
مناقصه جمع آوری، حمل و دفع فاضلاب منطقه 1400/05/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات نقلیه 1400/05/04 1400/05/14
مناقصه جمعآوری، حمل و دفع فاضلاب منطقه 1400/05/04 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور خدمات خودرویی خود 1400/05/03 1400/05/09
مناقصه انجام امور خدمات خودرویی خود 1400/05/02 1400/05/09
مناقصه تأمین آب شرب 1400/04/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14