مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری تهیه و اجرای آسفالت خیابان های دسترسی 1400/09/28 1400/09/30
مناقصه واگذاری تعمیرات عمرانی به همراه اجرای حفاظ نرده ای بر روی دیوار پیرامونی در ساختمان 1400/09/25 1400/09/30
مناقصه واگذاری تهیه و اجرای آسفالت خیابان ها 1400/09/23 1400/09/30
مناقصه واگذاری تعمیرات عمرانی به همراه اجرای حفاظ نرده ای بر روی دیوار پیرامونی در ساختمان 1400/09/22 1400/09/30
مناقصه واگذاری بخشی از فعالیتهای واحد مهندسی فرآورده ها به بخش خصوصی 1400/08/29 1400/09/01
مناقصه واگذاری بخشی از فعالیتهای واحد مهندسی فرآورده ها 1400/08/28 1400/09/01
مناقصه واگذاری تعمیرات عمرانی به همراه اجرای حفاظ نرده ای بر روی دیوار 1400/08/19 1400/08/19
مناقصه تعمیرات عمرانی به همراه اجرای حفاظ نرده ای بر روی دیوار پیرامونی در ساختمان 1400/08/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بخشی از فعالیتهای واحد مهندسی فرآورده ها 1400/08/03 1400/08/06
مناقصه واگذاری تعمیرات عمرانی به همراه اجرای حفاظ نرده ای بر روی دیوار پیرامونی 1400/07/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تامین غذای کارکنان 1400/07/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تعمیرات عمرانی به همراه اجرای حفاظ نرده ای بر روی دیوار پیرامونی در ساختمان 1400/07/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه و اجرای آسفالت خیابان های دسترسی و انبار نفت منطقه 1400/06/21 1400/06/24
مناقصه واگذاری تهیه و اجرای آسفالت خیابان های دسترسی و انبار نفت منطقه 1400/06/17 1400/06/24
مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان 1400/06/11 رجوع به آگهی
مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان 1400/06/07 رجوع به آگهی
مناقصه بلاستینگ و رنگ آمیزی مخازن 1400/05/07 رجوع به آگهی
مناقصه بلاستینگ و رنگ آمیزی مخازن 1400/05/03 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات (بلاستینگ و رنگ آمیزی برروی سقف مخازن ) 1400/05/03 رجوع به آگهی
مناقصه بلاستینگ و رنگ آمیزی بر روی سقف مخازن 1400/03/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 18