مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مرکز بهداشتی درمانی 1400/10/29 1400/11/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوازم مصرفی و کیت های آزمایشگاهی 1400/10/29 1400/11/02
مناقصه تکمیل ساختمان ستاد 1400/10/25 1400/10/29
مناقصه اجاره بوفه و رستوران 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذای دانشجویان 1400/10/22 1400/10/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذای دانشجویان 1400/10/22 1400/10/26
مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداشت تاسیسات 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداشت تاسیسات 1400/10/20 1400/10/23
مناقصه تکمیل و راه اندازی مرکز بهداشتی و درمانی 1400/10/13 1400/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذای دانشجویان دانشکده 1400/10/08 1400/10/11
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید غذای دانشجویان 1400/09/18 1400/09/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذای دانشجویان 1400/09/14 1400/09/18
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید غذای دانشجویان 1400/08/24 1400/08/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذای دانشجویان 1400/08/23 1400/08/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذای بیماران 1400/08/10 1400/08/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوازم مصرفی و کیت های آزمایشگاهی 1400/08/03 1400/08/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذای بیماران بیمارستان 1400/07/18 1400/07/21
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید غذای دانشجویان 1400/07/18 1400/07/21
مناقصه واگذاری نگهداشت تاسیسات بیمارستان 1400/07/07 1400/07/11
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید غذای دانشجویان 1400/07/01 1400/07/07
صفحه 1 از 19