مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ونصب تجهیزات ترافیکی درسطح منطقه 1400/10/10 1400/10/14
مناقصه اجرای خط کشی محوری با رنگ سرد ترافیکی در سطح منطقه -تهیه و نصب تجهیزات ترافیکی در سطح منطقه 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای خط کشی محوری با رنگ سرد ترافیکی در سطح منطقه 1400/10/09 1400/10/14
مناقصه تکمیل وتوسعه شبکه آب خام فضای سبز 1400/10/02 1400/10/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و ساماندهی بستر سنگی، دیواره ها 1400/10/02 1400/10/07
مناقصه ساماندهی وکفسازی کوچه 1400/10/01 1400/10/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت زیرزمین 1400/10/01 1400/10/07
مناقصه ایمن سازی و تجهیز پارک های سطح منطقه 1400/10/01 1400/10/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعویض جداول وجدولگذاری در میدان 1400/10/01 1400/10/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید آسفالت برای لکه گیری های سطح منطقه 1400/10/01 1400/10/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای کفسازی وپیاده روسازی معبر 1400/10/01 1400/10/07
مناقصه اجرای هفت پروژه عمرانی - تعویض جداول وجدولگذاری - کفسازی وپیاده رو سازی- بهسازی وساماندهی بستر سنگی، دیواره ها وپیاده روها و... 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل واحداث غرفه های میدان 1400/09/17 1400/09/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی و مرمت خانه نیکدل 1400/09/17 1400/09/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ومرمت پیاده روهای خیابان شریعتی شمالی (هر دو ضلع) حد فاصل چهار راه شریعتی تا میدان نماز 1400/09/17 1400/09/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح وبازسازی نمای پیرامونی میدان 1400/09/17 1400/09/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای کفسازی وپیاده رو سازی 1400/09/17 1400/09/23
مناقصه کفسازی و پیاده روسازی میدان - بهسازی و مرمت پیاده روهای خیابان - اصلاح و بازسازی نمای پیرامونی میدان - تکمیل مرمت خانه - تکمیل و احداث غرفه های میدان 1400/09/17 1400/09/23
مناقصه اصلاحیه بهسازی و مرمت درزهای انبساط زیر گذر صاحب الامر 1400/06/27 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاح و بازسازی نمای پیرامونی میدان-تکمیل و توسعه شبکه آب خام 1400/06/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10