مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین غذای گرم کارکنان 1400/10/15 1400/10/21
مناقصه تامین غذا 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه تامین غذا کارکنان عملیاتی 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب سرمایه گذار جهت احداث جایگاه تک سکو عرضه بنزین 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب سرمایه گذار جهت احداث جایگاه تک سکو عرضه بنزین 1400/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه تامین غذای کارکنان 1400/09/11 1400/09/15
مناقصه تامین غذا 1400/09/11 1400/09/15
مناقصه تامین غذا کارکنان 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه حجمی زمانی خدمات عمومی و دفتری و نگهداشت فضای سبز 1400/09/04 1400/09/07
مناقصه حجمی زمانی امور عمومی و دفتری و نگهداشت فضای سبز 1400/09/03 1400/09/07
مناقصه واگذاری راهبری خودروهای استیجاری منطقه 1400/08/25 1400/08/29
مناقصه واگذاری راهبری خودروهای استیجاری 1400/08/24 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری خودروهای استیجاری 1400/08/24 1400/08/29
مناقصه تامین غذا کارکنان 1400/08/12 رجوع به آگهی
مناقصه تامین غذا کارکنان عملیاتی 1400/08/09 رجوع به آگهی
مناقصه - مناقصه تامین غذا کارکنان عملیاتی و... 1400/08/09 1400/08/16
مناقصه تامین غذا کارکنان عملیاتی 1400/08/08 1400/08/16
مناقصه تامین غذا کارکنان عملیاتی 1400/08/08 1400/08/16
مناقصه تامین غذا کارکنان عملیاتی کارکنان منطقه 1400/08/08 1400/08/16
مناقصه - حجمی زمانی خدمات عمومی و دفتری و نگهداشت فضای سبز-راهبری خودروهای استیجاری 1400/07/28 1400/08/01
صفحه 1 از 13