مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه حمل و نقل درون شهری شهر 1400/09/30 1400/10/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری حمل و نقل درون شهری شهر جدید بینالود 1400/09/07 1400/09/14
مناقصه ﻧﻈﺎرت کامل (قبل از اجرا، حین اجرا و بعد از اجرا) ﭘﺮوژه ﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و روﺑﻨﺎﯾﯽ 1400/09/02 1400/09/09
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی طرح و ساخت و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب 1400/09/02 1400/09/09
مناقصه نظارت بر ساخت و سازها و حفاظت از اراضی واقع در حریم و محدوده شهر جدید 1400/08/23 1400/08/29
مناقصه اجرای میدان 1400/08/10 1400/08/12
مناقصه اجرای میدان انتهای بلوار 1400/08/06 1400/08/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه اجرای میدان انتهای بلوار 1400/08/05 1400/08/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه نظارت بر ساخت و سازها و حفاظت از اراضی 1400/07/22 1400/07/29
مناقصه راهبری حمل و نقل برون شهری شهر 1400/07/18 1400/07/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه توسعه و نگهداری فضای سبز شهر 1400/07/18 1400/07/25
مناقصه راهبری حمل و نقل برون شهری 1400/06/17 1400/06/24
مناقصه توسعه و نگهداری فضای سبز شهر 1400/06/13 1400/06/18
مناقصه خدمات مشاوره و نظارت (قبل، حین و بعد از اجرا) یکپارچه بر عملیات اجرایی پروژه های زیربنایی روبنایی شهر 1400/06/11 1400/06/17
مناقصه توسعه و نگهداری فضای سبز شهر 1400/05/24 1400/05/30
مناقصه اجرای میدان انتهای بلوار 1400/05/07 1400/05/12
مناقصه تامین وسایط نقلیه 1400/05/06 1400/05/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه و نگهداری فضای سبز 1400/05/05 1400/05/12
مناقصه اجرای میدان انتهای بلوار 1400/05/05 1400/05/12
مناقصه آماده سازی و تسطیح اراضی 1400/05/05 1400/05/12
صفحه 1 از 20