مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید مصالح تعمیرو نگهداری خط 1400/03/23 1400/03/29
مناقصه خرید کفشک ترمز چدنی 1400/02/22 1400/02/30
مناقصه خرید کفشک ترمز چدنی گرید p10 1400/02/21 1400/02/30
مناقصه خرید تعداد ۱۱۵۰۰ قالب کفشک ترمز چدنی گرید p10 1400/02/19 1400/02/30
مناقصه خرید تعداد 13000 قالب کفشک ترمز چدنی گریدP10 1400/01/07 1400/01/14
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای سرویس دهی به پرسنل سیروحرکت و ناوگان 1399/12/23 1399/12/28
مناقصه عملیات سرویس دهی( ایاب و ذهاب) درون شهری، برون شهری و احضار مامورین لکوموتیورانان و روسای قطار و ارائه خدمات به کارکنان سیر و حرکت و ناوگان 1399/11/27 1399/12/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای سرویس دهی به پرسنل سیروحرکت و ناوگان 1399/11/26 1399/12/03
مناقصه عملیات سرویس دهی( ایاب و ذهاب) درون شهری، برون شهری و احضار مامورین لکوموتیورانان و روسای قطار و ارائه خدمات به کارکنان سیر و حرکت و ناوگان 1399/11/26 1399/12/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای سرویس دهی به پرسنل سیروحرکت و ناوگان 1399/10/23 1399/10/27
مناقصه عملیات سرویس دهی( ایاب و ذهاب) برون شهری و احضار مامورین لکوموتیورانان وروسای قطار و ارائه خدمات به کارکنان سیر وحرکت وناوگان 1399/10/22 1399/10/27
مناقصه سرویس دهی برون شهری و احضار مامورین لکوموتیورانان وروسای قطار و ارائه خدمات به کارکنان سیر وحرکت وناوگان 1399/10/21 1399/10/27
مناقصه سرویس دهی به پرسنل سیر و حرکت و ناوگان 1399/05/29 1399/06/02
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای سرویس دهی به پرسنل سیروحرکت و ناوگان 1399/05/28 1399/06/02
مناقصه سرویس دهی به پرسنل سیر و حرکت و ناوگان 1399/05/27 1399/06/02
مناقصه سرویس دهی به پرسنل سیر و حرکت وناوگان 1399/04/28 1399/04/29
مناقصه سرویس دهی به پرسنل سیر و حرکت 1399/04/24 1399/04/29
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای سرویس دهی به پرسنل سیروحرکت و ناوگان 1399/04/24 1399/04/29
مناقصه اجاره مکان آژانس راه آهن 1399/04/16 1399/04/26
مناقصه اجاره مکان آژانس 1399/03/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13