مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه احداث دروازه قرآن 1400/11/01 1400/11/02
مناقصه واگذاری احداث دروازه 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه احداث دروازه قرآن 1400/10/16 1400/10/18
مناقصه واگذاری آسفالت معابر سطح شهر 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه تجدید مناقصه آسفالت معابر سطح شهر(لکه گیری) 1400/09/15 1400/09/17
مناقصه واگذاری آسفالت معابر سطح شهر 1400/08/29 1400/08/29
مناقصه آسفالت معابر سطح شهر(لکه گیری) 1400/08/27 1400/08/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت معابر سطح شهر(لکه گیری) 1400/08/13 1400/08/15
مناقصه آسفالت معابر سطح شهر 1400/08/13 رجوع به آگهی
مناقصه بازسازی و توسعه فضاهای سبز و پارکهای عمومی سطح شهر 1400/08/06 1400/08/08
مناقصه واگذاری آسفالت معابر سطح شهر 1400/08/01 1400/08/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت معابر سطح شهر (لکه گیری و ترمیم) 1400/07/29 1400/08/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی و توسعه فضاهای سبز و پارکهای عمومی 1400/07/13 1400/07/17
مناقصه واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG 1400/03/17 رجوع به آگهی
مناقصه آسفالت معابر سطح شهر 1400/03/14 1400/03/13
مناقصه بهره برداری از جایگاه cng 1400/03/01 رجوع به آگهی
مناقصه آسفالت معابر سطح شهر 1400/02/29 1400/02/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری فعالیت های خدمات شهری 1400/02/27 1400/02/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت معابر سطح شهر 1400/02/16 1400/02/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای موزائیک فرش معابر سطح شهر 1400/02/05 1400/02/08
صفحه 1 از 15