مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
پیمان سرویس های صنعتی ومجاری عرضه 1399/10/09 1399/08/10
پیمان سرویس های صنعتی ومجاری عرضه 1399/10/09 1399/08/10
مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه وطبخ غذای کارکنان 1399/08/07 1399/08/12
فراخوان ارزیابی کیفی پیمان سرویس های صنعتی ومجاری عرضه زاهدان وخاش وزابل وسراوان 1399/08/05 1399/08/10
فراخوان ارزیابی کیفی راهبری و کاربری خودروهای استیجاری منطقه زاهدان 1399/08/01 1399/08/10
تهیه، تامین و توزیع غذای گرم کارکنان و سوختگیری هواپیمایی 1399/07/28 رجوع به آگهی
راهبری و کاربری خودروهای استیجاری (تاکسی سرویس) 1399/07/28 رجوع به آگهی
تهیه، تامین و توزیع غذای گرم کارکنان 1399/07/27 رجوع به آگهی
تهیه و تامین غذای گرم کارکنان واحدهای عملیاتی 1399/07/24 رجوع به آگهی
راهبری و کاربری خودروهای استیجاری (تاکسی سرویس) 1399/07/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8