مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور مربوط به سرویس دهی در بوفه رستوران 1398/09/21 1398/09/30
همزمان با ارزیابی کیفی تعمیرات و نگهداری فهرست بهای ساختمانها و تاسیسات 1398/09/18 1398/09/21
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تعمیر و نگهداری تاسیسات و ساختمانهای پردیس کشاورز... 1398/09/17 1398/09/21
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تعمیر و نگهداری فهرست بهایی ساختمانهای پردیس طاقب... 1398/09/17 1398/09/21
تعمیر و نگهداری ساختمان ها 1398/09/16 1398/09/21
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه فهرست بهایی تعمیر و نگهداری ساختمانهای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانش... 1398/08/09 1398/08/13
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه فهرست بهایی تعمیر و نگهداری ساختمانها 1398/08/09 1398/08/13
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث ساختمان خوابگاه 1398/08/09 1398/08/14
احداث ساختمان خوابگاه دختران دانشکده مدیریت و حسابداری 1398/08/09 1398/08/14
واگذاری احداث فنداسیون، اسکلت و سقف ساختمان خوابگاه دختران دانشکده مدیریت و حسابداری 1398/08/09 1398/08/14
صفحه 1 از 31