مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات اسکلت، سفت کاری و عایق کاری بام مهمانسرای دانشگاه و .... 1397/11/25 1397/11/29
واگذاری عملیات اجرای اسکلت سفت کاری و عایق کاری بام مهمانسرای دانشگاه 1397/11/24 1397/11/29
واگذاری خدمات مزرعه آموزشی (نیروهای روزمزد) دانشگاه 1397/11/24 1397/11/29
فراخوان حجمی نیروهای ساعتی دانشگاه 1397/10/29 1397/11/04
فراخوان حجمی نیروهای ساعتی دانشگاه 1397/10/11 1397/10/15
تکمیل ساختمان هشت ضلعی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه 1397/10/03 1397/10/06
واگذاری تکمیل ساختمان هشت ضلعی دانشکده فنی مهندسی 1397/10/02 1397/10/06
خرید پهنای باند اینترنت و اینترنت دانشگاه 1397/08/14 رجوع به آگهی
تکمیل ساختمان هشت ضلعی 1397/08/13 1397/08/17
خرید پهنای باند اینترنت و اینترنت دانشگاه 1397/08/13 1397/08/17
صفحه 1 از 26