مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه برون سپاری خدمات مشاوره شغلی واجرای طرح اشتغال وکاریابی واحیای طرح های راکد وبازدید کارشناسی از طرح ها 1400/06/07 1400/06/07
مناقصه برون سپاری خدمات مشاوره شغلی واجرای طرح اشتغال وکاریابی واحیای طرح های راکد وبازدید کارشناسی از طرح ها 1400/06/04 1400/06/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری خدمات مشاوره 1400/06/03 1400/06/07
مناقصه واگذاری برون سپاری خدمات مشاوره شغلی واجرای طرح اشتغال وکاریابی 1400/05/11 1400/05/13
مناقصه واگذاری برون سپاری خدمات مشاوره شغلی واجرای طرح اشتغال 1400/05/11 1400/05/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری خدمات مشاوره شغلی واجرای طرح اشتغال 1400/05/09 1400/05/13
مناقصه واگذاری برون سپاری خدمات مشاوره شغلی واجرای طرح اشتغال وکاریابی واحیای طرح های راکد ونظارت وبازدید کارشناسی از طرح ها 1400/04/20 1400/04/22
مناقصه برونسپاری خدمات مشاوره شغلی و اجرای طرح اشتغال و کاریابی و احیای طرح های راکد و نظارت و بازدید کارشناسی از طرح ها 1400/04/19 1400/04/22
مناقصه برون سپاری خدمات مشاوره شغلی واجرای طرح اشتغال وکاریابی 1400/04/19 1400/04/22
مناقصه خرید اسکنر دبیرخانه ای و بایگانی اسناد 1400/03/06 1400/03/10
مناقصه خرید اسکنر دبیرخانه ای و بایگانی اسناد 1400/03/05 1400/03/10
مناقصه اسکنردبیرخانه ای وبایگانی اسناد 1400/03/03 1400/03/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یکصدو سی دستگاه مانیتور با مشخصات xt2210h 21.5وتعدادپانزده اسکنر با مشخصات FB1000 Nوتعدادهفتادو نه دستگاه چاپگرلیزری تک کاره 1399/02/04 1399/02/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یکصدو سی دستگاه مانیتور با مشخصات xt2210h 21.5وتعدادپانزده اسکنر با مشخصات FB1000 Nوتعدادهفتادو نه دستگاه چاپگرلیزری ت 1399/02/03 1399/02/10
مناقصه خرید تعداد 130 دستگاه مانیتور - تعداد پانزده دستگاه اسکنر - تعداد 79 دستگاه چاپگر لیزری تک کاره - تعداد 20 عدد کیس کامپیوتر 1399/02/02 رجوع به آگهی
مناقصه احداث ساختمان اداری 1398/12/27 1399/01/14
مناقصه احداث ساختمان اداری 1398/12/25 1399/01/14
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث ساختمان کمیته امداامام خمینی (ره)منطقه شش شیراز واقع در شهر شیراز -شه جدید صدرا با کلیه مصالح به عهده 1398/12/25 1399/01/14
مناقصه تهیه ،طبخ وتحویل غذای صبحانه به تعداد13440نفر ناهار 20160نفر شام به تعداد16800نفرجهت مددجویان 1398/12/13 1398/12/19
مناقصه تهیه، طبخ و تحویل غذا 1398/12/11 1398/12/19
صفحه 1 از 14