مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای دیوار پیرامونی و ... 1400/07/29 1400/08/01
مناقصه اجرای دیوار پیرامونی و سردرب ورودی پارک بانوان - تکمیل ساختمان اصلی و محوطه سازی مدرسه - خرید,حمل و اجرای آسفالت پراکنده معابر اصلی و فرعی 1400/07/27 1400/08/01
مناقصه تکمیل ساختمان اصلی و محوطه سازی 1400/07/26 1400/08/01
مناقصه خرید،حمل و اجرای آسفالت پراکنده معابر اصلی و فرعی شهر 1400/07/26 1400/08/01
مناقصه اجرای دیوار پیرامونی وسردرب ورودی پارک 1400/07/26 1400/08/01
مناقصه اجرای دیوار پیرامونی و سردرب ورودی پارک 1400/07/06 1400/07/14
مناقصه اجرای دیوار پیرامونی و سردرب ورودی پارک بانوان - تکمیل ساختمان اصلی و محوطه سازی مدرسه - خرید,حمل و اجرای آسفالت پراکنده معابر اصلی و فرعی شهر 1400/07/04 1400/07/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای دیوار پیرامونی و سردرب ورودی پارک بانوان 1400/07/04 1400/07/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، حمل و اجرای آسفالت پراکنده معابر اصلی 1400/07/04 1400/07/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمان اصلی و محوطه سازی مدرسه 1400/07/04 1400/07/14
مناقصه نگهداری تاسیسات شهر جدید مجلسی و ساختمانهای شرکت 1400/06/17 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری تاسیسات شهر جدید 1400/06/14 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نگهداری تاسیسات شهر و ساختمانها 1400/06/14 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری تاسیسات 1400/06/11 1400/06/17
مناقصه واگذاری تکمیل ساختمان اصلی و محوطه سازی مدرسه 1400/06/09 1400/06/13
مناقصه تکمیل ساختمان اصلی و محوطه سازی مدرسه 1400/06/07 1400/06/13
مناقصه واگذاری تکمیل ساختمان اصلی و محوطه سازی مدرسه 1400/06/07 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمان اصلی و محوطه سازی مدرسه 1400/06/06 1400/06/13
مناقصه حفاظت فیزیکی شهر 1400/06/04 1400/06/06
مناقصه حفاظت فیزیکی شهر 1400/06/02 1400/06/06
صفحه 1 از 21