مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم تهیه و اجرای عملیات آسفالت معابر سطح شهر 1400/10/22 1400/10/26
مناقصه واگذاری تهیه و اجرای عملیات آسفالت معابر سطح شهر 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و نصبو پایه چراغ 1400/09/25 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی مناقصه نوبت سوم خرید و نصب و پایه چراغ فاز 2 خیابان 1400/09/19 1400/09/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی مناقصه نوبت سوم اجرای چمن مصنوعی 1400/09/19 1400/09/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی مناقصه نوبت اول اجرای عملیات آسفالت معابر سطح شهر 1400/09/18 1400/09/20
مناقصه واگذاری اجرای چمن مصنوعی 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه و اجرای عملیات آسفالت معابر سطح شهر 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و نصب پایه چراغ فاز 2 خیابان 1400/08/11 1400/08/12
مناقصه اجرای چمن مصنوعی 1400/08/11 1400/08/12
مناقصه واگذاری اجرای چمن مصنوعی 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و نصب پایه چراغ 1400/07/27 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی مناقصه نوبت دوم تهیه و اجرای عملیات آسفالت معابر سطح شهر 1400/07/23 1400/07/22
مناقصه واگذاری تهیه و اجرای عملیات آسفالت معابر سطح شهر 1400/07/12 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی مناقصه نوبت سوم خرید و نصب پایه چراغ فاز 1400/07/02 1400/07/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی مناقصه نوبت سوم اجرای چمن مصنوعی 1400/07/02 1400/07/06
مناقصه خرید و نصب پایه چراغ 1400/07/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای چمن مصنوعی 1400/06/31 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه و اجرای عملیات آسفالت معابر سطح شهر 1400/06/24 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و اجرای عملیات آسفالت 1400/06/23 1400/06/27
صفحه 1 از 13