مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تخلفات ساختمانی و سد معبر 1400/11/06 1400/11/16
مناقصه واگذاری سد معبر و تخلفات ساختمانی اجرائیات 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه تخلفات ساختمانی و سد معبر 1400/10/15 1400/10/22
مناقصه خرید کولر و نصب آن بر روی 5 دستگاه اتوبوس بنز 457 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نگهبانی و حفاظت فیزیکی مجموعه ساختمانهای تابعه 1400/08/18 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کولر و تجهیزات متعقله و نصب آن بر روی اتوبوسهای بنز 457 سازمان حمل و نقل 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سیستم سرمایشی و گرمایشی و تجهیزات موردنیاز و نصب آن بر روی اتوبوسهای بنز 457 سازمان حمل و نقل شهرداری 1400/08/12 1400/08/20
مناقصه واگذاری نگهبانی و حفاظت فیزیکی مجموعه ساختمانهای تابعه شهرداری 1400/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی شهرداری 1400/08/10 1400/08/17
مناقصه امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی شهرداری 1400/07/21 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه نگهبانی و حفاظت فیزیکی 1400/07/13 1400/07/20
مناقصه واگذاری نگهبانی و حفاظت فیزیکی 1400/07/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تنظیف و جمع آوری زباله 1400/07/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور تنظیف و جمع آوری زباله شهر 1400/07/02 1400/07/08
مناقصه واگذاری تنظیف و جمع آوری زباله شهر 1400/06/31 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و اجرای آسفالت سطح شهر 1400/06/29 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و اجرای آسفالت سطح شهر 1400/06/23 1400/06/30
مناقصه تهیه و اجرای آسفالت سطح شهر 1400/06/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تنظیف و جمع آوری زباله 1400/06/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تنظیف و جمع آوری زباله شهر 1400/06/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 23