مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری حجمی امورات حفاظتی مراقبتی واحد های تابعه 1398/07/28 1398/08/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری حجمی امورات خدمات عمومی (تنظیفات، پیشخدمتی و سایر امور مشا... 1398/07/28 1398/08/06
واگذاری سرویس و نگهداری آسانسورهای بیمارستان 1398/07/23 رجوع به آگهی
سرویس و نگهداری آسانسور 1398/07/23 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تامین ملزومات مصرفی پزشکی مشمول هتلینگ مورد نیاز کلیه مراکز و بیمارس... 1398/07/22 1398/08/02
مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید و تحویل ملزومات اداری (گروه میزها)بیمارستان... 1398/07/10 1398/07/18
مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید و تحویل ملزومات اداری (گروه صندلی)مورد نیاز... 1398/07/10 1398/07/18
مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید و تحویل ملزومات اداری (گروه فایل،تخت و رخت آ... 1398/07/10 1398/07/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تامین ملزومات پزشکی ارتوپـدی و مغزو اعصاب مرکز پزشکی ، آموزشی و درما... 1398/07/08 1398/07/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تامین ملزومات پزشکی ارتوپـدی و مغزو اعصاب مرکز پزشکی ، آموزشی و درما... 1398/07/08 1398/07/16
صفحه 1 از 42