مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای دیوار سنگی 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای دیوار سنگی ساحلی 1400/09/27 1400/10/01
مناقصه اجرای طرح هادی در روستاها 1400/09/27 1400/09/29
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای طرح هادی 1400/09/27 1400/09/30
مناقصه اجرای دیوار سنگی روستا 1400/09/25 1400/10/01
مناقصه اجرای طرح هادی روستا 1400/09/25 1400/09/29
مناقصه اجرای طرح هادی 1400/09/25 1400/09/29
مناقصه اجرای طرح هادی روستا 1400/09/24 1400/09/30
مناقصه اجرای طرح هادی 1400/09/24 1400/09/29
مناقصه اجرای دستمزدی سفتکاری و نمای 8 بلوک 1400/09/02 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای دستمزدی سفتکاری ونمای 8 بلوک از فاز5 پروژه انبوه سازی مسکن جانویسلو ارومیه 1400/08/30 1400/09/04
مناقصه واگذاری خدمات مشاوره نظارت بر اجرای طرحهای عمران روستا 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای دیوار سنگی روستا 1400/08/29 1400/08/30
مناقصه اجرای دستمزدی سفتکاری و نمای 8 بلوک 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات مشاوره نظارت براجرای طرحهای عمران روستایی 1400/08/29 1400/09/02
مناقصه واگذاری خدمات مشاوره نظارت بر اجرای طرحهای عمران روستا 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای دیوار سنگی 1400/08/26 1400/08/30
مناقصه اجرای طرح هادی روستا 1400/08/26 1400/08/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای دیوار سنگی ساحلی روستای دیرعلی سلماس 1400/08/26 1400/08/30
مناقصه اجرای طرح هادی روستای 1400/08/24 1400/08/27
صفحه 1 از 21