مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری از جمله عملیات حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز، نظافت معابر سطح شهر، جمع آوری و حمل بهداشتی زباله، انجام امور شهر و شهرداری، ارائه خدمات آتش نشانی، انجام امور جایگاه CNG و... 1400/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری از جمله عملیات حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز، نظافت معابر سطح شهر، جمع آوری و حمل بهداشتی زباله، انجام امور شهر و شهرداری، ارائه خدمات آتش نشانی، انجام امور جایگاه CNG و... 1400/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری از جمله عملیات حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز، نظافت معابر سطح شهر، جمع آوری و حمل بهداشتی زباله، انجام امور شهر و شهرداری، ارائه خدمات آتش نشانی، انجام امور جایگاه CNG و... 1400/07/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری از جمله عملیات حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز، نظافت معابر سطح شهر، جمع آوری و حمل بهداشتی زباله، انجام امور شهر و شهرداری، ارائه خدمات آتش نشانی، انجام امور جایگاه CNG و... 1400/07/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری از جمله عملیات حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز، نظافت معابر سطح شهر جمع آوری و حمل بهداشتی زباله، انجام امور شهر و شهرداری، ارائه خدمات آتش نشانی، انجام امور جایگاه CNG و... 1400/06/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری از جمله عملیات حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز، نظافت معابر سطح شهر جمع آوری و حمل بهداشتی زباله، انجام امور شهر و شهرداری، ارائه خدمات آتش نشانی، انجام امور جایگاه CNG و... 1400/06/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و نصب تجهیزات و دستگاه های مرکز معاینه فنی خودرو 1400/04/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و نصب تجهیزات و دستگاه های مرکز معاینه فنی خودرو 1400/04/22 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای جدول و کانیوا معابر سطح شهر 1400/03/31 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای جدول و کانیوا معابر 1400/03/31 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و نصب تجهیزات و دستگاه های مرکز معاینه فنی خودرو 1400/03/31 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات حفر چاه 1400/03/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات حفر چاه 1400/03/24 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای جدول و کانیوا معابر سطح شهر 1400/03/24 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و نصب تجهیزات و دستگاه های مرکز معاینه فنی خودرو 1400/03/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات حفر چال 1400/03/05 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای جدول و کانیوا معابر سطح شهر 1400/03/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و نصب آسانسور 1400/03/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات حفر چال 1400/02/29 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای جدول و کانیوا معابر 1400/02/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12